ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Διαγωνισμός Amstel από το ekioskys.gr»

 1. Η εδρεύουσα στο Αιγάλεω Αττικής (Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εδρεύουσα στο Κορωπί Αττικής (Αγίας Μαρίνας 26) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» και το διακριτό τίτλο «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε»  με ΑΦΜ 095697632 (εφεξής η «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ») διοργανώνει Διαγωνισμό – Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Διαγωνισμός») με τίτλο «Διαγωνισμός AMSTEL από το ekioskys.gr», η οποία θα διεξαχθεί στο διαδικτυακό τόπο www.ekioskys.gr κατά το χρονικό διάστημα από 18/04/2021 έως και 16/05/2021. Νικητές του διαγωνισμού αναδεικνύονται 3 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες σύμφωνα με τους ειδικότερους Όρους Συμμετοχής που αναλύονται παρακάτω.


 1. Η προωθητική ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στον ιστότοπο της www.ekioskys.gr  (εφεξής η «Ιστοσελίδα της ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ). Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα μεταβολής των Όρων Συμμετοχής ανά πάσα στιγμή. Οι ενημερωμένοι Όροι θα αναρτώνται στο Ιστοσελίδα της ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ.

 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής καθώς και ο τρόπος συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.

 3. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους .


 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δώσει την επιβεβαίωση ότι πληρούν τον παραπάνω όρο στην πλατφόρμα και είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας (εφεξής ο «Συμμετέχων»). Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, οι επιχειρηματίες και/ή οι εταίροι των νομικών προσώπων που σχετίζονται επαγγελματικά με το ekioskys.gr, η κάτωθι συμβολαιογράφος, οι υπάλληλοι των ανωτέρω και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζόμενους και πρόσωπα και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.


 1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 18/04/2021 έως 16/05/2021 και από ώρα 16:00 έως 18:00.


 1. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν δύναται να πραγματοποιηθούν συμμετοχές σε αυτή και οποιαδήποτε συμμετοχή θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν.
 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση, ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα κατωτέρω βήματα: α) να εισέλθει στην ιστοσελίδα www.ekioskys.gr, β) να εγγραφεί στην εν λόγω ιστοσελίδα και γ) να πραγματοποιήσει διαδικτυακές αγορές προϊόντων της προσφοράς  Amstel Can 500cc 2+1. Τα στοιχεία έκαστου διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένα σύμφωνα με αποδεικτικό της ταυτότητά τουιαφορετικά η συμμετοχή του απορρίπτεται. Οι Συμμετέχοντες μέσω των αγορών τους στα παραπάνω είδη παίρνουν μία ακόμη συμμετοχή στην κλήρωση για κάθε μία παραγγελία με αγορά της προσφοράς στο διάστημα 18/04/2021 - 16/05/2021. 1. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της ekiosky’s στην οδό Λ. Ποσειδώνος 13, Άλιμος στις 18/05/2021 και από ώρα 16:00 έως 18:00, παρουσία της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Συμώνης Δημητρακοπούλου και θα αναδειχθούν 3 νικητές οι οποίοι κερδίζουν:
  από 1 Γκριλλιέρα Russell Hobbs 22460-56 έκαστος.


 1. Στην ίδια κλήρωση θα κληρωθούν και 3 αναπληρωτές νικητές.


 1. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των επάθλων ή τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση.

 2. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τους νικητές σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς πρόσωπα.


 1. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν μετά την κλήρωση στον ιστότοπο του www.ekioskys.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του ekioskys.gr στο facebook, απ’ όπου μπορούν οι Συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της κλήρωσης, οι δε νικητές θα ειδοποιηθούν και με email ή τηλέφωνο εντός δύο ημερών από την κλήρωση, οπότε και θα ενημερωθούν για την διαδικασία παραλαβής των επάθλων.


 1. Έκαστος νικητής υποχρεούται να προσέλθει στον Άλιμο (Λεωφόρος Ποσειδώνος 13) στα γραφεία της εταιρείας ekioskys με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντός μηνός από την κλήρωση. Σε περίπτωση που ο νικητής κατοικοεδρεύει σε περιοχή εκτός Αττικής, η εταιρεία θα αποστείλει το αντίστοιχο δώρο στο κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας του πελάτη και κατόπιν ο νικητής θα ειδοποιηθεί ώστε να προσέλθει μέσα στο ορισμένο διάστημα στην ανάλογη διεύθυνση. *Λόγω των νέων συνθηκών COVID-19 θα υπάρξει ενημέρωση προς τους νικητές για την παραλαβή των δώρων τους.


 1. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει εμπρόθεσμα το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο - ακόμα και εξαιτίας ανωτέρας βίας - ή σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη, θα απωλέσει κάθε δικαίωμά του στη διεκδίκηση του επάθλου, το οποίο χάνεται οριστικά για τον συγκεκριμένο νικητή και προσφέρεται στον αναπληρωματικό νικητή που θα έχει κληρωθεί και ο οποίος θα ειδοποιηθεί με email, εντός δύο ημερών από την λήξη της προθεσμίας παραλαβής του επάθλου από τον νικητή, για να προσέλθει στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο (Λεωφ. Ποσειδώνος 13) ή στο αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης, προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημέρα που ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές και τους αναπληρωματικούς νικητές για την παραλαβή του επάθλου αποβεί άκαρπη. Ο νικητής υποχρεούται προ της παραλαβής του επάθλου, να δηλώσει εγγράφως προς την Διοργανώτρια εταιρία ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό κατά τρόπο που θα του υποδειχθεί από τη Διοργανώτρια τηλεφωνικώς ή μέσω email.


 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την δημοσίευση φωτογραφιών ή υλικού video σχετικά με την παραλαβή του επάθλου από τον νικητή, για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή αποζημίωσης του νικητή. Ο νικητής θα κληθεί να υπογράψει προς την Διοργανώτρια εταιρία σχετική έγγραφη συναίνεση κατά τρόπο που θα του υποδειχθεί από τη Διοργανώτρια τηλεφωνικώς ή μέσω email.


 1. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του ή να τον ματαιώσει μία ή περισσότερες φορές, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στο κοινό. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη λόγω των άνω τροποποιήσεων.


 1. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προωθητικού προγράμματος και της παραλαβής ή μη του δώρου από τον νικητή ή τον αναπληρωματικό νικητή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και έναντι παντός τρίτου λόγω ή επ’ ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.


 1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR) καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 2. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
  Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ηλεκτρονική διεύθυνση ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας στοιχεία ταυτότητας και ταχυδρομική διεύθυνση. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβαστούν σε τρίτους πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών της ενέργειας και για την παράδοση των Δώρων.
  Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί με email στο cs@ekioskys.gr. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 3. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της προωθητικής ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

 4. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

 5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

 7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).alt
Ενημερώσου για τις προσφορές μας
Σου στέλνουμε στο mail όλα μας τα νέα και τις προσφορές μας, ώστε να μη χάνεις τίποτα απ’ ό,τι σε ενδιαφέρει.