Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.   Γενικά

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και ηδιαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούνπροτεραιότητα για την Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», μέρος του ΟμίλουΜΟΥΧΑΛΗΣ, που εδρεύει στο Κορωπί, Αγ. Μαρίνας 26 (ΑΦΜ: 095697632/ Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε.ΑΘΗΝΩΝ), με αριθμό ΓΕΜΗ 7278601000, τηλ. 2116670600, (η «Εταιρεία»«e-kiosky's» «εμείς», «εμάς),η οποία νομίμως παρέχει και διαχειρίζεται την πλατφόρμα με την εμπορικήονομασία e-kiosky’s (εφεξής η «Πλατφόρμα»). Η Εταιρεία έχειθεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ηοποία περιλαμβάνει και την ΠολιτικήCookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστοτμήμα της (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική»),με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε την Πλατφόρμα και πλοηγήστε σεαυτή, προβαίνετε σε αγορά, εγγράφεστε ως Μέλος, ή στη λίστα αποδεκτών τωνNewsletters μας, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά σας κάνετε χρήση τωνυπηρεσιών, χαρακτηριστικών και λειτουργιών της e-kiosky’s ή συμμετέχετε σεπροωθητικές ή άλλες ενέργειες της, ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικήςδικτύωσης (Social Media) της e-kiosky’s, ή άλλως, (εφεξής ο «Χρήστης»«Πελάτης» «εσείς»«σας»):

1.   για το Είδος των δεδομένων που συλλέγει ήπαράγει για εσάς

2.   το Σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας τωνδεδομένων σας

3.   τον Τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτώνκαι

4.   τους Αποδέκτες τους και το Σκοπόεπεξεργασίας εκ μέρους τους

5.   για τα Δικαιώματά και τις επιλογές σας σταπροσωπικά σας δεδομένα σας

6.   τον Τρόπο Επικοινωνίας μαζί μας για κάθεζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

2.   Τροποποιήσεις:

Η παρούσα Πολιτική τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του2019. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων διέπεται τόσο από τις σχετικέςδιατάξεις του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασίατου ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτεενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσειαντικείμενο της παρούσας. Επομένως επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας νααλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στιςπρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σαςδεδομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ήαντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτηδιακριτική μας ευχέρεια.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στηνπαρούσα Πολιτική, ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα σας μεταβληθούνστο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στην παρούσαΠολιτική στην Πλατφόρμα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνισηή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ήαπορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σταστοιχεία που αναφέρονται στην παρακάτω Ενότητα. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτεπληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω για τις ενδεχόμενεςαλλαγές της παρούσας Πολιτικής, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόντροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.

Η συνέχιση της πλοήγησή σας στηνΠλατφόρμα, ή η χρήση των Υπηρεσιών μας ή/και η αγορά μέσω της Πλατφόρμας,συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας ΠολιτικήςΔεδομένων (ή/και τυχόν τροποποιημένων όρων) εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που δεσυμφωνείτε με τις διατάξεις της παρούσας ή τυχόν τροποποιήσεις αυτής, οφείλετενα μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή χρήση της Πλατφόρμας ή αγορά, πολύ δεπερισσότερο στη χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων (ή δεδομένων τρίτων εκ μέρουςτων οποίων ενεργείτε), δικαιούστε δε να ζητήσετε διαγραφή του Λογαριασμού σαςκαι των δεδομένων σας, υπό τις προϋποθέσεις ωστόσο που θέτει ο νόμος και ηπαρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση,μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ενώ διατηρείτε τα δικαιώματά σας αναφορικάμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναλύονται και περιγράφονται παρακάτω.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένωνπεριλαμβάνει:

 • Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα δεδομένα σας.
 • Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς και τις μεθόδους συλλογής.
 • Το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία.
 • Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας,
 • Το διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα δικαιώματά σας και τον τρόπο πρόσβασής σας σε αυτά, καθώς και τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Την προστασία και αποθήκευση των δεδομένων σας.

 

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.   Ποιος είναι ο ΥπεύθυνοςΕπεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σαςδεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» και τοδιακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.t», που εδρεύει στο Κορωπί, Αγ. Μαρίνας 26στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 095697632/ Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ), με αριθμό ΓΕΜΗ 7278601000,και (εφεξής η «Εταιρεία»).

 

2.   Ποιος είναι ο ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας για ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για ζητήματαΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, είναι ο Data Protection Officerτης εταιρείας, email: dpo@ekioskys.gr, και ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Ποσειδώνος 13, Άλιμος,Αττικής.

 

4.   Ερωτήσεις και Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σταστοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια,απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσαΠολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίαςπροσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από τηνΕταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πουείναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στονακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr.Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωσή και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόνπροβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε,οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.   ΤΙ δεδομένασυλλέγουμε για εσάς και ΠΩΣ τα συλλέγουμε

Κατά την πλοήγησή σας στην Πλατφόρμα, τηνυποβολή παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού σας, την εγγραφή σας στη λίστααποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter μας, τη συμμετοχή σας σεενέργειες προωθητικές της e-kiosky’s όπως για παράδειγμα διαγωνισμούς, τηδιάδρασή σας με τα Social Media (πχ. σχόλιά σας, Likes κτλ.) ή άλλως, εμείςσυλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας απόεσάς, είτε από τρίτους, ή/και με αυτοματοποιημένα μέσα. Ενδεικτικά συλλέγουμεγια εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Δεδομένα Ταυτότητας: (ονοματεπώνυμο) που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ή κατά την εγγραφή σας ως Μέλος της e-kiosky’s με το άνοιγμα Λογαριασμού, ή τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email) που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού, στα πλαίσια της εγγραφής σας για τη λήψη εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας, ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε τυχόν διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας που κατά καιρούς διεξάγει (πχ διαγωνισμούς κτλ.).
 • Δεδομένα οικονομικά: (τρόπος πληρωμής, είδος κάρτας, στοιχεία καρτών, τραπεζικό λογαριασμό, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων κτλ.) που μας χορηγείτε κατά την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για παράδειγμα λόγω ακύρωσης, υπαναχώρησης κτλ., ή που συνάγουμε από τις αγορές σας, εφόσον τηρείτε Λογαριασμό σας στην ekiosky’s καθώς και φορολογικά δεδομένα σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου.
 • Δεδομένα Σύνδεσης Λογαριασμού: όνομα χρήστη (username) το οποίο ταυτίζεται με το email σας και τον κωδικό πρόσβασης σε αυτόν (password).
 • Δεδομένα Λογαριασμού: Δεδομένα ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας, Δεδομένα Συναλλαγών/Αγορών, Δεδομένα Σύνδεσης
 • Δεδομένα Συναλλαγής/ Αγοράς: (είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγής, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής, .) που συλλέγουμε κατά την αγορά σας ή/και από το Λογαριασμό σας.
 • Δεδομένα Τεχνικά: Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), έκδοση της εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, γλώσσα της εφαρμογής, τοποθεσία.
 • Δεδομένα Δημογραφικά: φύλο, τόπος παράδοσης, τα οποία συλλέγονται απευθείας από το υποκείμενο κατά περίπτωση ή συνάγονται από τις συναλλαγές των υποκειμένων στην Πλατφόρμα.
 • Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι και δεν έχετε ολοκληρώσει την αγορά, τη χώρα προέλευσης της παραγγελίας σας, τα προϊόντα που κοιτάζετε μέσα στην Πλατφόρμα, τη Wishlist με τα αγαπημένα σας, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους, την επίσκεψή άλλων δικτυακών τόπων μετά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα, τα Newsletter που ανοίγετε, τη συχνότητα ανάγνωσης των Newsletter μας κ.α.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτεπληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Οι υπηρεσίες μαςαπευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 15 ετών ήμεγαλύτεροι. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, μη χρησιμοποιείτε ήπαρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως Μέλος ή στη λίστααποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετεκαμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος,της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.). Εάνδιαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απόάτομο κάτω των 15 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθείσυγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες απόή για ένα άτομο κάτω των 15 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Μάθετε περισσότερα…

 

Συλλέγουμε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ταπαρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

 • Κατά την υποβολή της παραγγελίας, μας χορηγείτε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, το email σας, τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) και τα στοιχεία πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα κτλ.).
 • Κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού, μας χορηγείτε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο σας, το email σας, το κινητό σας και έναν κωδικό πρόσβασης (Password).
 • Κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (Newsletter), μας χορηγείτε το email σας.
 • Κατά την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς που κατά καιρούς διεξάγει η Εταιρεία μας μας χορηγείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται ανά περίπτωση.
 • Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας (FB, ) μας χορηγείτε κατά περίπτωση προσωπικά σας στοιχεία όπως δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας, ή συναλλαγών.
 • Κατά την επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά περίπτωση.

Συλλέγουμε με ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΜΕΣΑ τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς.

 • Με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε ή/και δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τα προϊόντα που επισκέπτεστε, τη διάρκεια και συχνότητα που παρατηρείτε ορισμένα προϊόντα, τα είδη των newsletter που ανοίγετε ή όχι, το περιεχόμενο τους και η διάδρασή σας μαζί μας μετά από κάθε αποστολή newsletter, το Wishlist σας, οι όροι αναζήτησης που έχετε εισαγάγει τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι και δεν ολοκληρώνετε την αγοράς τους, το είδος της συσκευής σας κ.α.
 • Από το Λογαριασμό σας δημιουργούμε το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας, και από αυτό συνάγουμε τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των αγορών σας ανά είδος, την αξία των προϊόντων που αγοράζετε ή που σας ενδιαφέρουν, την εποχή κατά την οποία αγοράζετε, την περιοχή διαμονής σας, και με βάση τα παραπάνω, σας κατατάσσουμε σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών κ.α.
 • Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε την Πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε την Πλατφόρμα κτλ.
 • Δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και τη σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε,

Συλλέγουμε από ΤΡΙΤΟΥΣ ταπαρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

 • Όταν εγγράφεστε μέσω Facebook/ Google, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς έχετε χορηγήσει στα μέσα αυτά και τα οποία μας διαβιβάζονται για το σκοπό της εγγραφής σας στην Πλατφόρμα.
 • Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από το πρόσωπο που ενήργησε για λογαριασμό σας, πχ άνοιξε εκ μέρους σας Λογαριασμό, ή που τα δήλωσε για τη διευκόλυνση της παράδοσης (πχ δήλωσε το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσει ο Διανομέας σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

 

2.   ΠΩΣ χρησιμοποιούμετα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα ταοποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τασυλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται ή συλλέγοντα με αυτοματοποιημένα μέσα, ταχρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σεπερίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένεςενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θαπαύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομέναχρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:

 • Για να σας ενημερώσουμε αν εξυπηρετούμε την περιοχή που σας ενδιαφέρει να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας.
 • Για τη λήψη των παραγγελιών σας, τη διεκπεραίωση αυτών, και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς.
 • Την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση της παραγγελίας.
 • Για τη διαχείριση, διεκπεραίωση και την επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.
 • Για την εξυπηρέτησή σας ως Μέλος στη e-kiosky’s με το άνοιγμα του Λογαριασμού σας σε εμάς.
 • Για τη δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιό μας και την ανάλυση αυτής.
 • Για την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω Newsletter, SMS, ή άλλων πολυμέσων (VIBER) που αφορά σε νέα της Εταιρείας μας, σε προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
 • Για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας, την κατανόηση των προτιμήσεων σας με σκοπό την εξατομίκευση της εμπειρίας σας στην ekiosky’s.
 • Τη διατήρηση και λειτουργία του προγράμματος πιστότητας πελατών και επιβράβευσης.
 • Για την κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας.
 • Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας όπως για παράδειγμα της υπαναχώρησης, αντικατάστασης προϊόντος κτλ.,
 • Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Για την ασφάλεια των συναλλαγών.
 • Για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και τη βελτιστοποίηση αυτών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας από εμάς μέσα στην Πλατφόρμα, για τη διαχείριση των προγραμμάτων αφοσίωσης πελατών (Loyalty), καθώς και για την προσαρμογή των εμπειριών σας στην Πλατφόρμα.
 • Για την έρευνα αγοράς, στατιστικές αναλύσεις, για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ και να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ ή προώθησης προϊόντων της e-kiosky’s.
 • Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς

 

3.   ΜΕ ΠΟΙΟΔΙΚΑΙΩΜΑ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Η Νομική Βάση για τηχρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες (παρέχουμελεπτομερέστερες εξηγήσεις στην ενότητα «Μάθετε Περισσότερα»):

 • Η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας πουαπορρέουν από τη σύμβαση Πώλησης ( πληρωμή, ορθή παράδοσης προϊόντων κ.α.), τοΠρόγραμμα Πιστότητας και Επιβράβευσης, την τήρηση Λογαριασμού κ.α. δύναται ναεπεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας,τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία καρτών, τα στοιχεία επικοινωνίας κτλ.

 • Το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών.

Ειδικότερα και ενδεικτικώς, η Εταιρείαδύναται να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα όπως το email σας και τονκωδικό πρόσβασης με σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών σας (πχ. ταυτοποίησή σαςκατά την είσοδο στο Λογαριασμό σας). Το email σας ή το τηλέφωνό σας για τηνεπικοινωνία μαζί σας στην περίπτωση προβλήματος με το Λογαριασμό σας, ή/καιπερίπτωση προβλήματος/κολλήματος κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Τοemail ή το κινητό σας με σκοπό την εμπορική επικοινωνία μέσω ενημερωτικώνemail, SMS, VIBER κ.τ.λ. στα πλαίσια της πελατειακής μας σχέσης και εφόσοναγοράσετε μέσω της Πλατφόρμας. Από τα δεδομένα του Λογαριασμού σας, το είδοςτων προϊόντων που αγοράζετε με σκοπό την κατάταξή σας σε βασικές καιγενικευμένες κατηγορίες πελάτων ώστε να σας αποστέλλουμε εμπορική επικοινωνίαπου είναι κοντά στα ενδιαφέροντά, ή/και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μαςδραστηριότητας, τη βελτιστοποίηση των εμπορικών και τεχνικών συστημάτων, τηστατιστική ανάλυση για βελτίωση προϊόντων, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατώνκτλ.

 • Η τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ηΕταιρεία υποχρεούται στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό τηντήρηση υποχρεώσεών της που απορρέουν από το νόμο, όπως για παράδειγμα στηντήρηση των οικονομικών δεδομένων των συναλλαγών (όχι των καρτών σας) γιαφορολογικούς λόγους, στη χρήση του email σας για την αποστολή σε αυτό τηςεπιβεβαίωσης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, κ.α.

 • αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

Η ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σαςαποτελεί τη νομική βάση για τη χρήση του email ή/και του κινητού σας τηλεφώνουγια την αποστολή σε εσάς άμεσης εμπορικής επικοινωνίας με τη μορφή Newsletterστις περιπτώσεις που έχετε εγγραφεί στη λίστα αποδεκτών των νέων μας και δενείστε πελάτης μας, ή όπου αλλού τυγχάνει εφαρμογής.

 

Μάθετε περισσότερα…

 

Σκοπός Επεξεργασίας

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόν

Νομιμοποιητική Βάση Επεξεργασίας

Εγγραφή Μέλους - Δημιουργία Λογαριασμού - Διαχείριση Λογαριασμού στο eKiosky's:

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για:

- να σας ταυτοποιούμε κάθε φορά που αιτείστε πρόσβασης στο Λογαριασμό σας.

- Να σας δώσουμε πρόσβαση στις λειτουργίες και υπηρεσίες του Λογαριασμού Μέλους.

- Να βλέπετε το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας.

- Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών/ λειτουργιών του Λογαριασμού σας Wishlist, αγαπημένα, διαχείριση διευθύνσεων κτλ.

Α) Δεδομένα Ταυτότητας που μας δηλώνετε για τη δημιουργία λογαριασμού σας στο eKiosky's:

Υποχρεωτικά:

- Όνομα -Επώνυμο

- e-mail

- κωδικό πρόσβασης

- Κινητό Τηλέφωνο

Β) Δεδομένα Συναλλαγής (είδος αγοράς, αξία, ημερομηνία αγοράς, τόπος παράδοσης κτλ.)

Γ) Δεδομένα cookies όπως για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, wishlist, κ.α.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στην eKiosky's. Οικειοθελώς χορηγείτε τα δεδομένα σας.

β) το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησής σας όπου απαιτείται, που είναι και προς όφελός σας για την αποφυγή απάτης ή περιστατικού ασφαλείας.

γ) εκτέλεση σύμβασης που διέπουν τη δημιουργία – διαχείριση και λειτουργίες του Λογαριασμού σας.

Λήψη, Διαχείριση και Εκτέλεση της παραγγελίας σας μέσω της Πλατφόρμας:

- υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη.

- Διαβίβαση παραγγελίας στα Καταστήματα.

- καταχώρηση παραγγελίας

- διαχείριση πληρωμών, τελών και χρεώσεων

- διαβίβαση δεδομένων κάρτας στον πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών

- διαβίβαση αιτημάτων για ακύρωση, υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντος από άλλη αιτία

- διαχείριση υποχρέωσης επιστροφής χρημάτων

- επεξεργασία και εν γένει διαχείριση παραγγελιών

- Επικοινωνία με πελάτη για ενημερώσεις, ειδοποιήσεις αναφορικά με την παραγγελία

- Ενεργοποίηση μηχανισμών για αποφυγή απάτης εναντίων σας ή εναντίων μας.

- Για τη διασφάλιση της χρήσης από εσάς κουπονιών, δωροεπιταγών κτλ.

Α) Δεδομένα Ταυτότητας

- Όνομα

- Επώνυμο

Β) Δεδομένα Επικοινωνίας

- Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης προϊόντος (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα)

- Κινητό τηλέφωνο

- e-mail

Σε περίπτωση που η κλήση καταγράφεται θα ενημερώνεστε προηγουμένως με σχετικό ηχητικό μήνυμα.

Γ) Οικονομικά Δεδομένα:

- στοιχεία πληρωμής και κάρτας

Δ) Δεδομένα Συναλλαγής/ Αγοράς

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση της Σύμβασης σας με τα Καταστήματα, όπου αναλαμβάνει η Εταιρεία να διαβιβάσει τα Δεδομένα Ταυτότητας, επικοινωνίας, και συναλλαγής στα Καταστήματα με σκοπό την αποστολή των προϊόντων σε εσάς

επεξεργάζεται η Εταιρεία τα οικονομικά δεδομένα σας για τη λήψη της πληρωμής της αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών μεταφοράς, εφόσον επιλέξετε την ηλεκτρονική πληρωμή.

β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.

 

Χρησιμοποιούμε το email σας για την αποστολή της επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας που υποχρεούμαστε να αποστείλουμε σε σταθερό μέσο, ή επεξεργάζεται τα Δεδομένα Συναλλαγής, Οικονομικά Δεδομένα και Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας για την εκπλήρωση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ακύρωσης παραγγελίας που τυχόν ασκήσετε σύμφωνα με το νόμο κτλ. ή την τήρηση των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων, την επιστροφή τυχόν χρημάτων που έχετε καταβάλει για συναλλαγή που ακυρώθηκε ή άλλο σχετικό.

γ) έννομο συμφέρον

Επεξεργαζόμαστε το email σας και τον κωδικό πρόσβασής σας εφόσον αγοράζετε μέσω του Λογαριασμού σας για να σας ταυτοποιήσουμε. Το κινητό σας τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν πρόβλημα κατά την ηλεκτρονική πληρωμή, την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την ορθή παράδοση, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την παραγγελία σας στο σύνολό της και έχουμε επιφυλαχτεί για αντιπρόταση, για τυχόν άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτησή σας, για τυχόν ζητήματα που αφορούν στο Λογαριασμό σας, κ.α., επεξεργασίες που ωφελούν και εσάς σε κάθε μια από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

δ) συγκατάθεση για το άνοιγμα του Λογαριασμού σας, ή σε ορισμένες επεξεργασίες όπως η αποθήκευση των δεδομένων πληρωμής (κάρτας) για μελλοντικές αγορές.

Εξυπηρέτηση και διαχείριση του πελάτη πριν ή μετά την πώληση που περιλαμβάνει:

- Επικοινωνία από τον πελάτη στα μέσα επικοινωνίας της Εταιρείας (συμβατικά μέσα, email ή τηλεφωνικό κέντρο, ή σε πολυμέσα επικοινωνίας π.χ. viber ή σε άλλο μέσο πχ Social Media)

- Επικοινωνία από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του πελάτη στα στοιχεία που δίνει ο πελάτης.

- Εξυπηρέτησή του πελάτη γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την εταιρεία, την Πλατφόρμα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την παραγγελία του, το Λογαριασμό του, ή τους διαγωνισμούς που εκάστοτε υλοποιεί, εγγυήσεις που τυχόν παρέχει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας.

- Παράπονα ή διευκρινίσεις

- Άσκηση δικαιωμάτων

- Εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του χρήστη στην Πλατφόρμα

- Επεξεργασία δεδομένων οικονομικών και στοιχείων λογαριασμού (τραπεζικού)

Η επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό περιλαμβάνει

(α) τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που μας δίνετε εσείς κατά την υποβολή του αιτήματός σας, ήτοι

Δεδομένα Ταυτότητας

Δεμένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Οικονομικά

Δεδομένα Αγοράς/Συναλλαγής

Πληροφορίες που μας χορηγείτε σχετικές με το αίτημά σας

(β) δεδομένα που αναπτύσσουμε εμείς για εσάς.

Σε περίπτωση που η κλήση καταγράφεται θα ενημερώνεστε προηγουμένως με σχετικό ηχητικό μήνυμα

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση, για ανταπόκριση μας σε ερωτήματά σας που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, για την επιστροφή σας τυχόν χρημάτων που έχουν καταβληθεί σε εμάς για αγορές που ακυρώθηκαν. Για την αντικατάσταση λάθος ή ελαττωματικών προϊόντων.

β) το έννομο συμφέρον της εταιρείας να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας που μας υποβάλλετε μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης των πελατών της και να παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί της καθώς και να διαχειρίζεται το οποιοδήποτε ζήτημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες τους που είναι προς όφελος και του υποκειμένου και το οποίο ευλόγως αναμένεται από τα υποκείμενα.

Κάθε χρήστης δύναται να εναντιωθεί (opt-out) οποτεδήποτε από την πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία για τον σκοπό αυτό όπως π.χ. για τα δεδομένα της καρτέλας των αγορών του για την εξυπηρέτησή του, δηλώνοντάς το προς το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών ή άλλως ή με επικοινωνία με την Εταιρεία σε όλα τα μέσα επικοινωνίας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

γ) εκτέλεση σύμβασης εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην παραγγελία σας

δ) η συγκατάθεση του πελάτη για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό, όταν ζητάει ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί του

Διαφήμιση & Marketing

- Διαχείριση εγγραφής στη λίστα αποδεκτών των Newsletter της e-kiosky’s.

- Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) γενικών και βάσει της συμπεριφοράς και προτιμήσεων, όπως αυτές καταγράφονται μέσω των Δεδομένων Συναλλαγών και του μηχανισμού των Cookies.

- Αποστολή άμεσης εμπορικής επικοινωνίας μέσω sms, vider ή άλλων πολυμέσων, push notifications κτλ.

- Ανάλυση των δεδομένων αγορών με σκοπό την κατάταξη των πελατών σε βασικές κατηγορίες με βάση τα προϊόντα αγοράς

- Διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών πχ οργάνωση διαγωνισμών

- Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από τα παρεχόμενα προϊόντα- υπηρεσίες της e-kiosky’s.

Για το σκοπό της διαφήμισης & marketing η εταιρεία επεξεργάζεται:

Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Συναλλαγών/ Αγορών

Δεδομένα Cookies,

ή/και συνδυασμό των ανωτέρω.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών (όσοι έχουν προβεί σε αγορά) που χορηγήθηκαν σε εμάς στο πλαίσιο παραγγελίας, για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας για συναφή προϊόντα ή σκοπούς. Ειδικότερα και επιπλέον επεξεργαζόμαστε το email και το κινητό σας τηλέφωνο για την αποστολή email, SMS/VIBER με τα νέα προϊόντα, τις προσφορές και άλλες προωθητικές ενέργειες της e-kiosky’s, στην περίπτωση που γίνεις πελάτης αγοράζοντας από την Πλατφόρμα και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι δεν έχεις εναντιωθεί στην αποστολή τέτοιας εμπορικής επικοινωνίας.

Στην περίπτωση που είστε πελάτης μας και έχετε αποδεχτεί και τα Cookies που καταγράφουν τι έχετε δει μέσα στο κατάστημά μας ή τι έχετε ξεχάσει στο καλάθι σας ή στο Wishlist και στα αγαπημένα σας, ενδέχεται να σας στείλουμε και email/ SMS/ VIBER να σας υπενθυμίσουμε τι βλέπατε και τι αφήσατε στο καλάθι σας, εκτός και αν εναντιωθείτε στην αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας (opt-out) με το πάτημα του κουμπιού διαγραφής (unsubscribe) στο email ή στο μήνυμα στο κινητό ή κατά το Check out να απενεργοποιήσετε την επιλογή αποστολής της ανωτέρω εμπορικής επικοινωνίας ή σε κάθε περίπτωση επικοινωνώντας μαζί μας.

Επιπλέον θεωρούμε ότι έχουμε το έννομο συμφέρον να κατατάξουμε εσάς σε πολύ γενικές κατηγορίες καταναλωτών με βάσει το είδος των προϊόντων που αγοράζετε (πχ λάτρεις του γρήγορου γεύματος, οικογενειάρχης κτλ.), με σκοπό την αποστολή σε εσάς προωθητικών μηνυμάτων με βάση τις προτιμήσεις σας ως προς τις βασικές κατηγορίες προϊόντων. Το αυτό θεωρούμε και για την κατηγοριοποίηση σας με βάση την περιοχή παράδοσης και άρα με τη βάση γεωγραφικών ορίων προώθηση της Υπηρεσίας και των Προϊόντων, καθώς θεωρούμε πως η ανωτέρω επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι και για εσάς επωφελής καθόσον βελτιώνετε την εμπειρία σας στην Πλατφόρμα και παράλληλα αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

β) συγκατάθεση στις περιπτώσεις που μας χορηγείτε οικειοθελώς τα δεδομένα σας για την αποστολή των νέων της ekiosky’s, των προσφορών κτλ. μέσω email, sms, vider και άλλων πολυμέσων, όταν αποδέχεστε την αποστολή push notifications, όταν αποδεχόμενοι τόσο τα Remarketing Cookies όσο και την αποστολή σε email/ sms/viber να σας αποστέλλουμε μήνυμα τα προϊόντα που είδατε κατά την επίσκεψή σας στο κατάστημά μας ή αφήσατε στο καλάθι σας.

Επιπλέον και εφόσον έχετε αποδεχτεί τα Cookies που αφορούν στο Remarketing , θα σας ξαναστοχεύσουμε σε επόμενο μέσο, προβάλλοντάς σας τα προϊόντα που είδατε στην Πλατφόρμα ή αφήσατε στο καλάθι σας.

Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις για:

- Αδιάλειπτη λειτουργία της Πλατφόρμας

- τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών

- βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων

- αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων

- σύνταξη αναφορών και τήρησης δεδομένων

Τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό αποτελούν έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, τα στοιχεία εγγραφής στον Λογαριασμό, δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση για ασφάλεια της πληροφορίας και την εμπιστευτικότητα

β) έννομο συμφέρον

για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, για την επιχειρησιακή μας συνέχεια, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας,

για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας, επεξεργασίες που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων τα οποία ευλόγως αναμένουν ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία δικαιούται να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των υποκειμένων.

Στατιστική ανάλυση προς αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών της Πλατφόρμας που περιλαμβάνει:

- Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών

- Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση της Πλατφόρμας

- Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών της Πλατφόρμας

- Έρευνα και αξιολόγηση προς βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων

- Αξιολόγηση για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, προσφορών κλπ.

- Υιοθέτηση νέων εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών.

- Προώθηση της Εταιρείας, των προϊόντων και των υπηρεσιών.

- Διάθεση και εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

- Διαφήμιση και προώθηση της Εταιρείας μας.

- Βελτίωση των εμπειριών σας

- Παράδοση συναφούς περιεχομένου

- Έρευνες ποιότητας

- Στατιστικές αναλύσεις

Όλα τα δεδομένα που θα συλλέξουμε στο πλαίσιο των προηγούμενων σκοπών επεξεργασίας (Δεδομένα Συναλλαγών, Cookies, Αγορών, Αποτελεσματικότητας Των Καμπανιών κ.α..)

ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποκειμένων. Επίσης, θα χρησιμοποιούνται και δεδομένα που συλλέγονται από τα αντίστοιχα cookies που επιτελούν τέτοιου είδους επεξεργασία.

Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι

το έννομο συμφέρον της Εταιρείας

α) για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

β) για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, για την ανάλυση της χρηστικότητας και λειτουργικότητας της Πλατφόρμας, για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, για τις προτιμήσεις των πελατών μας αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη, για τη βελτίωση της επιχειρηματική μας απόδοσης για τη βελτίωση των συνεργασιών μας, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα, ελευθερίες και συμφέροντα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

4.   Σε ποιους ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ τα προσωπικά σας δεδομένα σας και ΓΙΑΤΙ

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας,της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων και της καλύτερης εξυπηρέτησηςσας, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από τα Καταστήματα πουσυνεργάζονται με την Πλατφόρμα για την πώληση των προϊόντων και την εκτέλεσητων παραγγελιών εν γένει, να συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες-παρόχουςυπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν σε εμάς υποστήριξη και αποκτούν πρόσβαση μόνον σεόσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν(πχ εγγραφή σας στην Πλατφόρμα και τη διαχείριση του λογαριασμού σας, τηνσύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας με το Κατάστημα και την εν γένει παροχή τωνυπηρεσιών μας προς εσάς, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση τηςιστοσελίδας www.ekioskys.gr και την Εφαρμογής στα διάφορα App Stores, τηβελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας κτλ.). Οι τρίτοι αυτοί πάροχοιυπηρεσιών δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μεοποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε ταπροϊόντα και τις υπηρεσίες που συμφωνούμε.

 Ειδικότερα, η Εταιρεία μαςσυνεργάζεται:

(α) Με τρίτη εταιρεία η οποία, ωςεκτελούσα την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας,φιλοξενεί και διαχειρίζεται την Πλατφόρμα μας.

(β) Με τρίτη εταιρεία Call Center, η οποίαενεργεί κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας υπηρεσίες εξυπηρέτησηςπελατών, ως εκτελούσα την επεξεργασία, έχοντας αναλάβει τη λήψη των τηλεφωνικώνσας παραγγελιών και επιπλέον τη διαχείριση της επικοινωνίας μας για λόγους πουαφορούν στη συμμετοχή σας στην Πλατφόρμα.

(γ) Με τα Καταστήματα, με τα οποίασυνάπτεται η σύμβαση αγοραπωλησίας και τα οποία διαχειρίζονται καιδιεκπεραιώνουν τις αποστολές των παραγγελιών σας και εισπράττουν και τα χρήματαστην περίπτωση που πληρώσετε με αντικαταβολή. Επίσης εκτελούν την παραλαβή καιπαράδοση σε εσάς προϊόντων που επιστρέφετε λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής.

(δ) Με τρίτες Εταιρείες email marketing ηοποία ενεργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μας για την αποστολή σε εσάς τωνnewsletter.

(ε) Με εταιρείες διαφήμισης και marketing

(στ) Με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων

(ζ) Εταιρείες έρευνας

(η) Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς γιατην είσπραξη του τιμήματος των αγορών

(θ) Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψηςτης απάτης,

(ι) Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας,

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινολογήσουμετα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο διατηρούμε το δικαίωμανα επιλέξουμε να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Επιπλέονσε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας, οινέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούντα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στηνπαρούσα δήλωση απορρήτου.

Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται νακοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχέςκατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσεςνομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακήςεντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικώνσας δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά καιοργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμεαπό μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Κατάπερίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν νασυμβάλουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τουςπαρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περίπροστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

 

Μάθετε περισσότερα…

Ειδικότερα τα στοιχεία που υποβάλλετε στηνΕταιρεία τα διαχειρίζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό τηςΕταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο μας αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή μας.Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα ή τρίτουςσυνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσειςαπό πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατώντης, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τηδιασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας τωνπροσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον τηςπλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροήςτης, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου πουδεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε ταστοιχεία/τους κωδικούς που έχετε δηλώσει για το άνοιγμα του Λογαριασμού σας, οοποίος είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος.

 

2.   Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ τωνπροσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομέναγια όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (πχ. διατηρείτεΛογαριασμό στη e-kiosky’s, είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορικήεπικοινωνία από εμάς, κάνετε μία αγορά από την Πλατφόρμα, επικοινωνείτε στασημεία εξυπηρέτησης πελατών μας, λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό κτλ.).Παράλληλα δε, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομου συμφέροντοςπου συνίσταται στη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης αναφορικά μετη σύμβαση πώλησης, την τήρηση του Λογαριασμού σας, την εμπορική μας πολιτική ήάλλη μεταξύ μας συναλλαγής, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσενα προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσανομοθεσία. Οικονομικά σας Δεδομένα δύναται η Εταιρεία μας να τα τηρήσει σταπλαίσια έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της. Άλλαδεδομένα σας τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσαδιατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να τηνάρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποίαβασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησηςτων προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας,την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε τοδικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση τουδικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική Ενότητα στην παρούσαΠολιτική.

Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένεςπεριπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούςσκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένωςδιατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστοχρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.

 

Μάθετε περισσότερα…

 

Σκοπός επεξεργασίας

Χρόνος Διατήρησης

Διαχείριση του Λογαριασμού σας

Μέχρι τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, η μέχρι και 2 έτη από την τελευταία είσοδό σας σε αυτόν. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να δημιουργήσετε Λογαριασμό, αλλά δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία, τα δεδομένα που τυχόν υποβάλλατε, δεν τηρούνται.

Αγορές - Παραλαβή παραγγελίας, εκπλήρωση της παραγγελίας

Αν αγοράσετε προϊόντα, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία της συναλλαγής για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης και για να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς). Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, υπαναχώρησης, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας..

Αποστολή Newsletter/ SMS/ VIBER

Εφόσον μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας, μέχρι την ανάκλησή της ή μέχρι και από την τελευταία φορά που ανοίξατε ένα Newsletter/ SMS/VIBER αντίστοιχα, όποιο επέλθει πρώτα. Σε περίπτωση που η αποστολή της απευθείας εμπορικής μας προώθησης βασίζεται στο έννομο συμφέρον, η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό συνεχίζεται μέχρι την εναντίωσή σας στην αποστολή τέτοιων μνημάτων ή μέχρι και από την τελευταία φορά που ανοίξατε ένα Newsletter/ SMS/VIBER αντίστοιχα, όποιο επέλθει πρώτα.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Αν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, θα δημιουργηθεί σχετικό αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με το ερώτημά σας και την απάντησή μας) και θα το διατηρήσουμε για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτό το αίτημά σας. Τα προσωρινά αρχεία μπορεί να μην έχουν χρησιμότητα έως ότου υπάρξουν πιο μόνιμα αρχεία και θα διατηρούνται μόνο σε προσωρινή βάση.

Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής σας

Μάρκετινγκ

Ορισμένα στοιχεία του Λογαριασμού σας που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς στατιστικής ή άλλης ανάλυσης και έρευνας, τα επεξεργαζόμαστε μέχρι και ___ οπότε τα διαγράφουμε αυτόματα.

Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία του προφίλ προώθησης σας, όπως αρχεία σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε μαζί σας, είναι φυσικό να παύουν να ισχύουν έπειτα από μια χρονική περίοδο, οπότε τα διαγράφουμε αυτόματα έπειτα από έναν καθορισμένο διάστημα (συνήθως 3 έτη) ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε

Αν δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως 2 έτη), τότε θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικές ανακοινώσεις και θα διαγράψουμε το ιστορικό των σχετικών απαντήσεών σας. Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, αν δεν κάνετε ποτέ κλικ στα Newssletter μας, αν δεν συνδεθείτε ποτέ σε ένα ψηφιακό σημείο επαφής ή αν δεν επικοινωνήσετε ποτέ μαζί μας ή δεν προβείτε σε αγορά, ή επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελάτων κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. Ο λόγος είναι ότι, στις περιπτώσεις αυτές, υποθέτουμε ότι προτιμάτε να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις.

Επιχειρηματικές Αναλύσεις

Τα δεδομένα επιχειρηματικών αναλύσεων συλλέγονται συνήθως αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της e-kiosky’s και ανωνυμοποιούνται/συγκεντρώνονται άμεσα.

 

3.   ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ των προσωπικώνσας δεδομένων σε ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα ταπροσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση πουπρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του ΕυρωπαϊκούΟικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλεςεγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία τωνπροσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θααναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στο www.e-kiosky’s.gr.

 

V. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα πουέχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις,
 • να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ατελή, μη επικαιροποιημενα ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Βεβαίως αντίστοιχα διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να σας ζητάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
 • να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,
 • να έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται για άμεση εμπορική προώθηση και
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας.

Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους ναασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής», ή μετηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 211 10 50000 Δευτέρα έως Κυριακή 07.30’π.μ. έως 23.00’ μ.μ., με αποστολή email στο support@ekioskys.gr.

Ορισμένες εφαρμογές για κινητά πουπροσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στέλνουν αυτόκλητα μηνύματα σχετικά, γιαπαράδειγμα, με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά ταμηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.

Έχετε τη δυνατότητα μέσω του Λογαριασμούσας, να διαμορφώσετε τις προσωπικές σας επιλογές στην επεξεργασία εκ μέρους μαςτων δεδομένων σας για την εμπορική μας επικοινωνία δηλαδή να δηλώσετε σε ποιαμέσα θέλετε επικοινωνούμε τα νέα μας και τις προωθητικέ μας ενέργειες. Τιςεπιλογές αναφορικά με τη χρήση των cookies και τα δεδομένα που αυτά συλλέγουν,μπορείτε να τις ρυθμίσετε μέσω του Cookiebot.

Ενδέχεται, για την ασφάλεια τωνπληροφοριών σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία για εσάς με σκοπό τηνταυτοποίησης σας. Το δικαίωμα σας ασκείται ατελώς, ενδέχεται ωστόσο όταν τοδικαίωμά σας το ασκείτε καταχρηστικά να σας ζητήσουμε ένα τέλος, σύμφωνα και μετις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση ανταποκρινόμαστε στααιτήματά σας εντός μηνός, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που ο χρόνοςανταπόκρισής μας σε ένα αίτημά σας, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

 

Μάθετε περισσότερα:

Δικαίωμα

Επεξήγηση

 

Πρόσβαση (α. 15)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

● επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

● να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας

● να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική.

Διόρθωση (α.16)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφή (α.17)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

● οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

● όταν διαγραφείτε από την Πλατφόρμα (τα οποία ούτως ή άλλως θα διαγράφονται αμέσως) ή

● έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία

Δεν απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

● για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

● για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή

● για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Περιορισμός (α 18)

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:

● η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή

● η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή

● δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση

Φορητότητα (α.20)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον δεδομένα εκείνα τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο

Εναντίωσης (α.21)

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Άρση συγκατάθεσης (opt-out)

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

Εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Ταυτότητα

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Κόστη

Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε δυνάμεθα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Χρονοδιαγράμματα

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα, οπότε στοχεύουμε να απαντήσουμε εντός τριών μηνών. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκ φεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

 

 

alt
Ενημερώσου για τις προσφορές μας
Σου στέλνουμε στο mail όλα μας τα νέα και τις προσφορές μας, ώστε να μη χάνεις τίποτα απ’ ό,τι σε ενδιαφέρει.