I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλωσορίσατε στο eKiosky's, την ηλεκτρονική Πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε εύκολα να παραγγείλετε και αγοράσετε τρόφιμα, ποτά και άλλα προϊόντα τρέχουσας οικιακής χρήσης και κατανάλωσης, από συνεργαζόμενα καταστήματα, με άμεση παράδοση (η «Υπηρεσία»). Η Πλατφόρμα του eKiosky's (η «Πλατφόρμα») λειτουργεί τόσο ως Εφαρμογή στο διαδίκτυο (Web App) στο www.ekioskys.gr (ο «Δικτυακός Τόπος»), όσο και ως εφαρμογή κινητών (Mobile App), που είναι διαθέσιμη για μεταφόρτωση (download) σε συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές, από διάφορα APP STORES, τα οποία καθορίζουμε κατά καιρούς (η «Εφαρμογή»). Η Εφαρμογή και η Πλατφόρμα ανήκουν στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», μέρος του Ομίλου ΜΟΥΧΑΛΗΣ, που εδρεύει Κορωπί, Αγ. Μαρίνας 26  (ΑΦΜ: 095697632/ Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ), με αριθμό ΓΕΜΗ 7278601000, τηλ. 2116670600, (εφεξής η «Επιχείρηση», «Εταιρεία», «ekioskys», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως παρέχει και διαχειρίζεται την Υπηρεσία.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους τους (α) την Πολιτική Αγορών, (β) την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (δ) την Πολιτική Cookies και την (ε) Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Πλατφόρμας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή οι «Γενικοί Όροι» ή οι «Όροι»), αποτελούν τη νομικά δεσμευτική συμφωνία (η «Σύμβαση»), μεταξύ της Εταιρείας και εσάς με την ιδιότητα είτε του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη της Υπηρεσίας και καταναλωτή, κτλ., (εφεξής ο «Χρήστης», o «Πελάτης»«εσείς»«εσάς», «σας»), ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του Χρήστη σε χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας («Εξουσιοδοτημένος Χρήστης»), αναφορικά με την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων και των υπό-σελίδων (subdomains ή/και άλλων δικτυακών τόπων μέσω της Εφαρμογής), την αγορά ή/και τη χρήση άλλων λειτουργιών, χαρακτηριστικών και προγραμμάτων της Υπηρεσίας (πχ. άνοιγμα Λογαριασμού, εγγραφή Μέλλους κτλ.).

Επεξηγηματική Σημείωση:  Οι παρόντες όροι αποτελούν τη μεταξύ μας Σύμβαση για τη χρήση εκ μέρους σας της Υπηρεσίας και ειδικότερα για τη διασύνδεσή σας μέσω της Πλατφόρμας με τα καταστήματα μικρό- λιανικής που συνεργαζόμαστε (τα «Καταστήματα» ή «Πωλητές» ή «Προμηθευτές»), για την αγορά των προϊόντων και δεν αποτελούν τη σύμβαση αγοραπωλησίας των προϊόντων, καθόσον αυτή (σύμβαση αγοροπωλησίας) τη συνάπτετε αποκλειστικά με το Κατάστημα που θα εξυπηρετήσει την παραγγελία/αγορά σας.

Η Εταιρεία δεν αποτελεί η ίδια προμηθευτή ή κατάστημα μέσω του οποίου διενεργείται η εξ αποστάσεως αγορά των προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας και δεν εμπορεύεται η ίδια τα προϊόντα, δεν εκτελεί τις παραγγελίες και δεν τα παραδίδει η ίδια σε εσάς. Η Εταιρεία διαθέτει την Πλατφόρμα μέσω της οποίας διασυνδέονται οι Χρήστες με τα Καταστήματα για αγορές εξ αποστάσεως και διαμεσολαβεί μεταξύ των Χρηστών και των Καταστημάτων αναφορικά με την παραλαβή και εκτέλεση της παραγγελίας, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών αναφορικά με τις παραγγελίες.

Με την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα, τη χρήση της Υπηρεσίας ή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της Πλατφόρμας, συναινείτε στην πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων στο σύνολό τους.

Για το λόγο αυτό πριν εισέλθετε στην Πλατφόρμα κάνετε χρήση της Υπηρεσίας και υποβάλλετε παραγγελία ή κάνετε χρήση των χαρακτηριστικών και λειτουργιών της, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του eKiosky's, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Γενικούς Όρους, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του eKiosky's με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο eKiosky's. 

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των Υπηρεσιών μας στο eKiosky's, ούτε να προβείτε σε παραγγελία/ αγορά. Να θυμάστε πως η περιήγησή σας στην Πλατφόρμα μας, το άνοιγμα Λογαριασμού, η εγγραφή σας στα Newsletter, ή υποβολή παραγγελίας αγοράς, η παράδοσης, παραλαβή, ακύρωση παραγγελίας κτλ., συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων, τους οποίους βεβαιώνετε ότι έχετε προηγουμένως διαβάσει και κατανοήσει.

Η τακτική επίσκεψή σας στην Πλατφόρμα για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους κρίνεται απαραίτητη, καθόσον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προϊόντα, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές της Πλατφόρμας, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της Υπηρεσίας και της Πλατφόρμας ή/και μέρος αυτών κ.ά. (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από τον νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω της Πλατφόρμας, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Γενικών Όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις λειτουργιών του eKiosky's, τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρείας μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του eKiosky's με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στην Πλατφόρμα. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στο eKiosky's μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων μας αναφορικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των Όρων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Γενικοί Όροι όπως αυτοί διαμορφώνονται και ισχύουν, αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή ορισμένων Υπηρεσιών ή την προβολή/προώθηση ορισμένων Προϊόντων.

Η πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο eKiosky's, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ EKIOSKY'S ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ.

 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Η Εταιρεία μέσω της Πλατφόρμας προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση προϊόντα τα οποία διατίθενται σε καταστήματα μικρο- λιανικής, όπως ενδεικτικά τρόφιμα (πχ κατεψυγμένα, συσκευασμένα, ζεστά, έτοιμα γεύματα κ.α.), ποτά (πχ καφέδες, ροφήματα, οινοπνευματώδη κ.α.), γλυκά, καπνικά,  είδη περιπτέρου (ψιλικά είδη), καλλυντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα τρέχουσας οικιακής κατανάλωσης, τύπο λαχεία κ.α. (εφεξής τα «Προϊόντα»). 

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα Προϊόντα που προβάλλονται στο eKiosky's είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, ωστόσο οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ελλείψεων ή λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της Εφαρμογής ή/και λόγω ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των συστατικών των Προϊόντων και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις και επισημάνσεις επί των Προϊόντων και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών, γίνεται από τους ίδιους τους εισαγωγείς/προμηθευτές, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο Προϊόν, ή από τα Καταστήματα. Επομένως η ekiosky’s (η οποία συμμετέχει στην αλυσίδα αγοράς του Προϊόντος μόνον ως ενδιάμεσος), δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών και δε φέρει ευθύνη. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των Προϊόντων, τα οποία πωλούνται μέσω της Πλατφόρμας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό, δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης.

Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που το eKiosky's έχει προσπαθήσει να εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματα των Προϊόντων, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβή. Επιπρόσθετα ενδέχεται σε φωτογραφίες ή βίντεο, να υπάρξουν πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση του Προϊόντος, καθώς έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί σε προγενέστερη κατάσταση. Ειδικότερα για τυχόν σφάλματα στις τιμές των Προϊόντων, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο παρόν. 

Τα Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας, τελούν υπό τη διαθεσιμότητα τους στα εκάστοτε Καταστήματα. Η ekiosky’s δεν ευθύνεται σε περίπτωση που Προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της παραγγελίας, δεν είναι διαθέσιμα από τα Καταστήματα, σε κάθε περίπτωση όμως λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και άλλα μέσα προκειμένου να υπάρχει διαθεσιμότητα των Προϊόντων στα Καταστήματα, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη. Διευκρινίζεται ότι η προβολή και παρουσίαση των Προϊόντων στην Πλατφόρμα δε συνεπάγεται και διαθεσιμότητα αυτών κατά το χρόνο της παραγγελίας σας στο Κατάστημα που θα σας εξυπηρετήσει, καθόσον ενδέχεται το κάθε Κατάστημα να μη διαθέτει επαρκές απόθεμα όλων των Προϊόντων. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως επιλέξει κατά την ελεύθερη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια αποσύρει ή ανανεώνει τα Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, συγκατάθεσής σας ή/και απλής ενημέρωσης.  Το αυτό ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οποιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθεί κατά καιρούς, καθόσον ο καθορισμός αυτός βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια μας. Ενδέχεται ορισμένα προϊόντα να μην παραδίδονται σε ορισμένες περιοχές, καθόσον δεν θα είναι διαθέσιμα από τα καταστήματα που εξυπηρετούν την αντίστοιχη περιοχή.   


Όλα τα Προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, όπως για παράδειγμα μεταπώληση. 

 

 1. Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

Κατά κανόνα παραδίδουμε μόνο εντός Αττικής, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν και περιοχές εντός Αττικής που για την ώρα δε διαθέτουμε Κατάστημα εξυπηρέτησης. Πριν υποβάλετε την παραγγελία σας, οφείλετε να ελέγξετε αν καταρχήν η διεύθυνση της περιοχής στην οποία ενδιαφέρεστε να σας παραδοθούν τα Προϊόντα, εξυπηρετείται από την ekiosky’s μέσω κάποιου συνεργαζόμενου Καταστήματος στην περιοχή. Σε περίπτωση που η περιοχή του ενδιαφέροντος σας δεν εξυπηρετείται σε δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορείτε να υποβάλλετε την παραγγελία σας, εκτός και αν αλλάξετε τη διεύθυνση της παράδοσης με άλλη που να εξυπηρετούμε. ΅Εφόσον ενδιαφέρεστε να μείνετε ενήμεροι για τα προσεχή σχέδια της ekiosky’s αναφορικά με την εξυπηρέτηση της περιοχή σας, μπορείτε να μας δηλώσετε το email σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά. Πιο αναλυτικά αναφορικά με τη χρήση του email σας, παρακαλώ δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Βάσει της διεύθυνσης που θα συμπληρώσετε στο σχετικό πεδίο, θα εμφανιστούν στην Πλατφόρμα τα Προϊόντα που διατίθενται από το Κατάστημα που εξυπηρετεί την εν λόγω περιοχή και άρα και οι αντίστοιχες τιμές τους. Σημειώνουμε ότι τα διάφορα Καταστήματα ενδέχεται να έχουν διαφορετικές τιμές για τα ίδια Προϊόντα, δεδομένου ότι αποτελούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Για να βρείτε τα Προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, χρησιμοποιήστε τις βασικές κατηγορίες  Προϊόντων (πχ Καφές, Σνακ & Γεύματα, Είδη Περιπτερού, Τρόφιμα, Είδη Οικιακής Χρήσης, Κάβα -Αναψυκτικά, Υγειά – Ομορφιά -Φροντίδα κτλ.) που βρίσκονται στο κεντρικό MENU της Πλατφόρμας, πλοηγηθείτε σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες και βρείτε αυτό που ψάχνετε. 

Για όσα Προϊόντα επιθυμείτε να αγοράσετε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Προσθήκη» για να προστεθεί στο καλάθι αγορών σας. 

Ελέγξετε τα Προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι αγορών, κάνοντας κλικ στο Link /εικονίδιο «καλάθι» το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της Πλατφόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αφαίρεσης/διαγραφής για να αφαιρέσετε Προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. 

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας χορηγήσετε υποχρεωτικά ορισμένες σημαντικές για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας πληροφορίες, όπως: όνομα, επώνυμο, email για την αποστολή της επιβεβαίωσης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ, χώρα) καθώς και τα στοιχεία της κάρτας σας σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε ηλεκτρονικά, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Για να λάβετε πληροφορίες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας. 

Για την υποβολή της παραγγελίας και την αγορά μέσω της ekiosky’s δεν είναι υποχρεωτικό το άνοιγμα Λογαριασμού. Μπορείτε να διενεργήσετε και αγορές και ως επισκέπτης. 

Μόλις ολοκληρωθεί η τοποθέτηση στο «Καλάθι» σας του συνόλου των Προϊόντων που επιθυμείτε να παραγγείλετε, υποβάλλετε την παραγγελία σας πατώντας «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», έχοντας βεβαίως προηγουμένως αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας επισημαίνουμε ότι η υποβολή της παραγγελίας, συνεπάγεται και την πληρωμή των Προϊόντων, εφόσον βεβαίως αυτή (παραγγελία) εξυπηρετηθεί από εμάς. 

Οι παραγγελίες σας μπορεί να πραγματοποιηθούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας μεταξύ 07:30 π.μ. και 22:30 μ.μ. ή μέχρι την ώρα λειτουργίας που ορίζεται στην Πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και να σας αποσταλούν την ίδια ημέρα, καθόσον αυτό είναι και το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται μετά τις 23:00 ή άλλως μετά την ώρα λειτουργίας του κάθε καταστήματος όπως ορίζονται στην Πλατφόρμα ,δε θα μπορούν να καταχωρηθούν και άρα αν θέλετε θα μπορείτε να υποβάλλετε την παραγγελία σας την επόμενη ημέρα από τις 07.30 π.μ. και μετά.

Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πλήρη και αληθή σας στοιχεία κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Με την υποβολής της παραγγελίας σας δηλώνετε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία για την πραγματοποίηση της αγοράς, δικαίωμα χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο Λογαριασμό που τυχόν χρησιμοποιείτε, ότι είστε νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει την αξία των Προϊόντων που αγοράζετε. 

Η Εταιρείας μας προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων πληρωμής που μας δηλώνετε όταν επιλέγετε ως μέσω πληρωμής την πίστωση με κάρτα, προκειμένου να διασφαλίσει τις οικονομικές μας συναλλαγές. Επιπλέον τηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την παραγγελία μη τυχόν διαπιστωθεί (ενδεικτικά) (α) τυχόν ξαφνική έλλειψη σε κάποιο από τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει ή προσωρινή μη διαθεσιμότητά τους, ή καθυστέρηση στην παράδοσή τους μη αναμενόμενη, β) τυχόν λάθος στις αναγραφόμενες τιμές ή στις περιγραφές των Προϊόντων, (γ) αδυναμία για οποιονδήποτε λόγο και αιτία των Καταστημάτων μας να εξυπηρετήσουν, δ) τεχνικό λάθος που να εμποδίζει τη διαβίβαση των παραγγελιών ε) γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, στ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα- πρόβλημα που να καθιστά την παραγγελία σας μη αποδεκτή ή εν μέρει αποδεκτή και εκτελεστή εκ μέρους μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι από τα ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία σας ή να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση της παραγγελίας σας. 

Ειδικότερα με την υποβολή της παραγγελίας σας: 

(α) Θα σας αποσταλεί από το eKiosky's αυτοματοποιημένα ένα μήνυμα στην οθόνη της Πλατφόρμας), με το οποίο θα σας γνωστοποιεί την παραγγελία σας στο σύνολό της και ότι αυτή (παραγγελία) έχει παραληφθεί από εμάς και είναι υπό επεξεργασία.  Το μήνυμα  αυτό δεν ισοδυναμεί με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της παραγγελίας, αλλά με απλή γνωστοποίησή σας για την παραλαβή της από εμάς.    Εφόσον η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή από το Κατάστημα Εξυπηρέτησης, τότε θα αποστέλλεται ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας (ή το άνοιγμα του Λογαριασμού σας), με το οποίο θα σας γνωστοποιεί την παραγγελία σας στο σύνολό της και ότι αυτή (παραγγελία) έχει  γίνει αποδεκτή και είναι έτοιμη προς παράδοση. 

(β) Εφόσον έχετε επιλέξει ηλεκτρονική πληρωμή, συνδέεστε αυτομάτως με τον πάροχο πληρωμών που συνεργαζόμαστε με την εμπορική ονομασία Everypay, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ταυτοποίησης (verification) της κάρτας σας, ύπαρξης διαθέσιμου (πιστωτικού) υπολοίπου, κτλ. Σε περίπτωση που τυχόν ο ανωτέρω έλεγχος δε ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα σας αποσταλεί σχετικό email με το οποίο θα απορρίπτεται η παραγγελία σας και θα ενημερώνεστε για τους πιθανούς λόγους απόρριψης. 

(γ) Με τη λήψη της παραγγελίας -και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής πληρωμής και με την επιβεβαίωση ότι η κάρτα σας είναι σε ισχύ-, στη συνέχεια αποστέλλεται η παραγγελία σας στο Κατάστημα που εξυπηρετεί την περιοχή παράδοσης των Προϊόντων σας (ή όποιο άλλο έχει ορίσει η Εταιρεία), ώστε να εξεταστεί αν η παραγγελία σας μπορεί να εκτελεστεί στο σύνολό της ή εν μέρει, με τη διενέργεια των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων ελέγχων. 

(δ) Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί η παραγγελία σας στο σύνολό της, αποστέλλεται από την ekiosky’s ένα email (στο email που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας ή αν έχετε Λογαριασμό κατά το άνοιγμα του) με το οποίο ενημερώνεστε ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, τον αριθμό που η παραγγελίας σας έχει λάβει και παράλληλα και για το Κατάστημα με το οποίο συνάπτετε τη σύμβαση πώλησης και το οποίο θα εκτελέσει την παραγγελία σας. 

(ε) Εφόσον η παραγγελία σας δε δύναται να εκτελεστεί στο σύνολό της, αλλά μόνο μερικώς, (πχ. λόγω έλλειψης επαρκούς αποθέματος σε ορισμένο είδος, έλλειψης ορισμένου είδους, λάθους σε ορισμένο μέρος της παραγγελίας κτλ. τότε το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας αντιπροτείνει τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας σας (τροποποιημένη παραγγελία). Εφόσον η αντιπρότασή μας για μερική εκτέλεσης της παραγγελίας γίνει αποδεκτή από εσάς, τότε θα σας αποσταλεί εκ νέου email, με το οποίο θα ακυρώνεται η αρχική παραγγελία σας και θα επιβεβαιώνει την αποδοχή εκ μέρους σας της τροποποιημένης παραγγελίας, ενημερώνοντας δε και για το Κατάστημα που θα εκτελέσει την παραγγελία σας και με το οποίο συνάπτετε τη σύμβαση πώλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, που επικοινωνήσουμε μαζί σας και δεν γίνει δεκτή εκ μέρους σας η αντιπρότασή μας για μερική εκτέλεση της παραγγελίας σας (τροποποιημένη παραγγελία), τότε θα σας αποσταλεί email το οποίο θα απορρίπτει την παραγγελίας σας (ακύρωση παραγγελίας), ως μη δυνάμενη να εκτελεστεί και θα προβάλλονται και οι πιθανοί λόγοι απόρριψης. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να ενημερώσει για το λόγο απόρριψης μπορεί να καλέσει απευθείας την εξυπηρέτηση πελατών στο τηλέφωνο επικοινωνίας που αναφέρεται στην Πλατφόρμα. Ευελπιστούμε σε μια άμεση επαφή μαζί σας, ωστόσο σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί εφικτή, η ekiosky’s θα απορρίπτει την παραγγελία σας ως μη δυνάμενη να εκτελεστεί στο σύνολό της, αποστέλλοντάς σας σχετικό email.  Σε περίπτωση τα Προϊόντα που δεν περιέχονται στην τροποποιημένη παραγγελία έχουν πληρωθεί, θα σας επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό το συντομότερο δυνατόν, ενώ αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία ή/και το Κατάστημα δε σας οφείλει καμία αποζημίωση στην περίπτωση αυτή. 

(στ.) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατόπιν των ελέγχων που ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω, ότι η παραγγελία σας δεν μπορεί να εκτελεστεί στο σύνολό της, η ekiosky’s τηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την παραγγελία σας, αποστέλλοντάς σας σχετικό email. 

Τα Καταστήματα επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους, όπως ακυρώσουν τη σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί μεταξύ σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε περίπτωση που μετά τη σύναψη της σύμβασης με την αποστολή του επιβεβαιωτικού email εκτέλεσης της παραγγελίας,  να μην μπορεί τελικά να εξυπηρετήσει το ίδιο την παραγγελία, αλλά να μπορεί αυτή να εξυπηρετηθεί από άλλο Κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας αποσταλεί εκ νέου email με τα στοιχεία του ετέρου Καταστήματος που θα εκτελέσει την παραγγελία σας. 

Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα Προϊόντα το συντομότερο δυνατόν. 

Σε περίπτωση που είστε Μέλος του eKiosky's, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της παραγγελίας, και να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας στο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ σας.

Σημαντική νομική διευκρίνιση: Η αποστολή εκ μέρους της Πλατφόρμας επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε συνιστά αποδοχή της παραγγελίας σας, απλά επιβεβαίωση - γνωστοποίηση ότι αυτή παραλήφθηκε. Η παραγγελία που υποβάλλετε στο eKiosky's αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας στο αρμόδιο Κατάστημα να αγοράσετε τα Προϊόντα που αναγράφονται σε αυτή. Προκειμένου να συναφθεί μεταξύ του Καταστήματος και εσάς σύμβαση πώλησης, θα πρέπει να σας αποσταλεί το email αποδοχής εκτέλεσης της παραγγελίας, με το οποίο να ενημερώνεστε ποιο Κατάστημα θα εκτελέσει την παραγγελία σας. Τέτοια αποδοχή επομένως πραγματοποιείται από το Κατάστημα μόνο όταν σας αποσταλεί το μήνυμα (email) που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση που το μήνυμα αποδοχής της παραγγελίας σας δεν περιλαμβάνει ορισμένα από τα Προϊόντα που περιέχονταν στην αρχική σας παραγγελία σας, λόγω τροποποίησης αυτής (βλ. ανωτέρω), τα Προϊόντα αυτά δεν θα αποτελούν μέρος της σύμβασης πώλησης που συνάπτετε με το Κατάστημα. 

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι η σύμβαση πώλησης εκτελείται μόνο εφόσον πληρωθούν τα Προϊόντα, ήτοι μόλις πιστωθεί η πιστωτική/χρεωστική κάρτα σας, ή εξοφληθεί η παραγγελία σας στην περίπτωση της αντικαταβολής. Επομένως διευκρινίζεται ότι η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή σας και χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Σε περίπτωση αντικαταβολής, τα Προϊόντα παραδίδονται με παρακράτηση κυριότητας. 

Η διάρκεια της σύμβασης πώλησης με το Κατάστημα ορίζεται από την ημερομηνία που θα σας αποσταλεί το email με την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας σας, μέχρι και την τελευταία ημέρα που λήγει το δικαίωμα σας να ακυρώσετε την παραγγελία, να υπαναχωρήσετε ή επιστρέψετε το Προϊόν, σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης και τον νόμο.

Η Εταιρεία δεν τηρεί αρχείο με τις παραγγελίες σας εφόσον δεν είστε Μέλος/δεν έχετε κάνει εγγραφή του eKiosky's, επομένως οφείλετε να τηρείτε εσείς με δική σας ευθύνη τις γνωστοποιήσεις που σας αποστέλλουμε αναφορικά με τις παραγγελίες σας και τις μεταξύ μας συναλλαγές. 

Με την αποστολή της παραγγελίας σας συναινείτε στη λήψη ειδοποιήσεων μέσω του email που έχετε δηλώσει, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας (όπως email επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, email επιβεβαίωσης αποδοχής της παραγγελίας κτλ.). Αυτά τα emails σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά emails, να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας, μέσω της Ενότητας Επικοινωνία. Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η εν λόγω επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής μέσω email ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησής σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος απαιτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις ή να σας παρέχουμε διευκρινήσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος email που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της Ενότητας Επικοινωνία. 

Τηλεφωνικές παραγγελίες

Μπορείτε να υποβάλλεται την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο ekiosky’s στα τηλέφωνα που αναφέρονται στη σελίδα του ekiosky’s.gr. Οι ημέρες και ώρες που δύναται να πραγματοποιηθούν οι τηλεφωνικές παραγγελίες είναι Δευτέρα –Κυριακή 8:30-22:30. Κατά την τηλεφωνική σας κλήση περιγράφετε το Προϊόν που θέλετε να παραγγείλετε και μας αναφέρετε τα στοιχεία αποστολής που αναφέρονται στη σελίδα μας και περιγράφονται στο παρόν. Για τις τηλεφωνικές παραγγελίες ισχύουν οι τρόποι πληρωμής που αναφέρονται κατωτέρω μέσω αντικαταβολής με μετρητά ή με POS με χρεωστική/πιστωτική κάρτα κατά την ώρα παράδοσης/παραλαβής των Προϊόντων. Για την ασφάλεια και την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών σας, οι κλήσεις τηλεφωνικών παραγγελιών καταγράφονται και αποτελούν απόδειξη του περιεχομένου της παραγγελίας σας και παράλληλα της γνωστοποίησης παραλαβής της παραγγελίας σας και επιβεβαίωση εκτέλεσης αυτής. Με την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτούς όπως αυτή της Προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων. Να σημειώσουμε ότι κατά την τηλεφωνική σας παραγγελία δεν καταγράφονται οικονομικά σας στοιχεία ή άλλα στοιχεία πληρωμής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις. Για την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά την τηλεφωνική σας παραγγελία δείτε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

 • Ακύρωση της παραγγελίας εκ μέρους του Χρήστη:

        Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά μπορείτε να αφαιρέσετε από το Καλάθι σας, τις ποσότητες/ είδη των Προϊόντων που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε, πατώντας το κουμπί «X» το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων Προϊόντων.
 • Μετά την υποβολή της παραγγελίας και πριν την αποστολή του email επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, εφόσον θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία που έχετε υποβάλλει ή μέρος αυτής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ekiosky’s κα να μας ενημερώσετε για το αίτημά σας. Θα σας αποσταλεί σχετικό email επιβεβαίωσης της ακύρωση της παραγγελίας σας, τυχόν δε χρήματα που έχετε πληρώσει ηλεκτρονικά, θα σας επιστραφούν το αμεσότερο δυνατόν.
 • Μετά την επιβεβαίωση εκτέλεσης της παραγγελίας σας και όσο αυτή είναι στο στάδιο προετοιμασίας και δεν έχει αναχωρήσει προς παράδοση, για να την ακυρώσετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και να υποβάλλετε το αίτημά σας. Θα σας αποσταλεί ένα email που να επιβεβαιώνει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που έχει γίνει χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, τότε θα σας επιστραφεί το σύνολο του χρηματικού ποσού.
 • Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αναχωρήσει προς παράδοση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και να ζητήσετε ακύρωση της παραγγελίας. Και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθείται η ως άνω διαδικασία περί ακύρωσης της παραγγελίας, οπότε και θα σας αποστέλλεται ένα email με την επιβεβαίωση της ακύρωσης, ωστόσο, η ακύρωση σε αυτή την περίπτωση-στάδιο (μετά την αναχώρηση προς παράδοση) θα καταγράφεται σε ειδική λίστα από την Εταιρεία και εφόσον επαναληφθεί περισσότερες από 3 φορές εντός ενός (1) έτους, η Εταιρεία δε θα κάνει εφεξής αποδεκτή οποιαδήποτε νέα παραγγελία υποβάλλετε στην Πλατφόρμα.

 

 • Τροποποίηση της παραγγελίας εκ μέρους του Χρήστη:

Μπορείτε να τροποποιήσετε την παραγγελία σας είτε με την προσθήκη νέων Προϊόντων ή ποσοτήτων ή την αφαίρεση Προϊόντων ή ποσοτήτων, ως εξής:

 • Για να προσθέσετε στην παραγγελία σας επιπλέον Προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλλετε νέα παραγγελία (για την οποία ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω) και να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ώστε να ενημερώσουμε το Κατάστημα, εφόσον η αρχική παραγγελία σας δεν έχει αναχωρήσει προς παράδοση, να συνδυάσει τις δύο παραγγελίες και να σας παραδοθούν συγχρόνως.
 • Για να αφαιρέσετε είδη, ή ποσότητα από την ήδη αποδεχτή από εμάς παραγγελία σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και εφόσον η παραγγελία δεν έχει αναχωρήσει προς παράδοση και είναι στο στάδιο προετοιμασίας, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα ακυρώσει την αρχική παραγγελία, οπότε εσείς οφείλετε να υποβάλλετε νέα παραγγελία (για την οποία ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω). Σε αυτή την περίπτωση εφόσον έχετε επιλέξει την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα τότε θα σας επιστραφεί το ποσό της χρέωσης της αρχικής παραγγελίας και θα χρεωθεί εκ νέου βάσει της νέας παραγγελίας.
 • Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αναχωρήσει προς παράδοση, δεν υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί η παραγγελία σας, καθώς έχει ήδη τιμολογηθεί και είναι προς παράδοση από τον Διανομέα. Στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κάποιο προϊόν στην παραγγελία σας κατά το στάδιο αυτό, θα πρέπει να υποβάλλετε νέα.

 

 • Ακύρωση της παραγγελίας εκ μέρους του eKiosky's για λογαριασμό του Καταστήματος:

Το eKiosky's δύναται να μην κάνει αποδεχτή μία παραγγελία ή να ακυρώσει μία παραγγελία για λογαριασμό του Καταστήματος σε οποιοδήποτε στάδιο της ακόμα και μετά την αποδοχή της (τη σύμβαση πώλησης) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από το Κατάστημα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του προϊόντος είναι λάθος.
 • Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας του eKiosky's.
 • Μη εξόφλησης.
 • Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 • Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εν γένει περιπτώσεις κωλύματος του αρμόδιου και του εναλλακτικού Καταστήματος να σας εξυπηρετήσει
 • Σε περίπτωση που η παραγγελία περιέχει λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών.  

Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί, το eKiosky's θα σας επιστρέψει τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση

 • Μετά την παραλαβή του προϊόντος:

Μετά την παραλαβή του Προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο παρόν.

 

 1. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο eKiosky's για το άνοιγμα του προσωπικού σας Λογαριασμού, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να υποβάλλετε την παραγγελία σας και να διενεργήσετε μια ηλεκτρονική αγορά από τα Καταστήματα μέσω της Πλατφόρμας. 

Ωστόσο, η διατήρηση Λογαριασμού στην ekiosky’s σας επιτρέπει: (α) να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών/ αγορών σας, (β) να τηρείτε μια λίστα με τα αγαπημένα σας Προϊόντα, (γ) να τηρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μη χρειάζεται να τα χορηγείτε ξανά σε κάθε σας παραγγελία (όπως ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.), (δ) να διαμορφώνετε τις προσωπικές σας επιλογές αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, μέσω της ενότητας Προσωπικά Δεδομένα του Λογαριασμού σας. Αναλυτικά για τη διαχείριση των επιλογών σας μέσω του Λογαριασμού σας, βλέπε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παράλληλα με το άνοιγμα Λογαριασμού στο eKiosky's γίνεστε Μέλος του eKiosky's έχοντας μία πιο προσωποποιημένη εμπειρία στην Πλατφόρμα, καθώς δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία να επεξεργάζεται το ιστορικό των αγορών σας και να σας προσφέρει διαφημιστικές προτάσεις βάσει των προτιμήσεών σας. Για πιο αναλυτικά βλέπε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία εγγραφής ως Μέλος και το άνοιγμα Λογαριασμού σας στο eKiosky's είναι γρήγορη και απλή: είτε μέσω Facebook και google, είτε δηλώνετε το όνομα & επίθετό σας για την ταυτοποίησή σας, το email σας που θα χρησιμοποιείται ως όνομα χρήστη με το οποίο θα σας ταυτοποιούμε στην Εφαρμογή, το κινητό σας για να επικοινωνούμε μαζί σας και ένα κωδικό πρόσβασης (password)-συνθηματικό. 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε ως ανωτέρω κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Επιχείρησή μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο eKiosky's και ό,τι αφορά στο Λογαριασμό σας. Εφόσον προβείτε σε παραγγελία, η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για την εξυπηρέτησή σας αναφορικά με την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την εν γένει εξυπηρέτησής σας. Επιπλέον, η Εταιρεία θα επεξεργάζεται το email και το κινητό σας εφόσον προβείτε σε αγορά (ή αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση), να σας στέλνει νέα και τις προσφορές, εκτός και αν δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε. Για πιο αναλυτικά βλέπε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ekioskys, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω συναλλαγών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του eKiosky's. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, οφείλετε να καλέσετε στην Εξυπηρέτηση Πελατών και να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας από το eKiosky's. Πληροφορίες για την τήρηση των δεδομένων του Λογαριασμού σας μετά τη διαγραφή αυτού, θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το eKiosky's βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

 1. ΤΙΜΕΣ

Τα Καταστήματα αποτελούν ανεξάρτητους προμηθευτές και ως εκ τούτου καθορίζουν ελεύθερα τις Τιμές των Προϊόντων τους, ωστόσο. Για τον λόγο αυτό ενδέχεται στην Πλατφόρμα να βλέπετε εύρος τιμών ανά Προϊόν. Εφόσον το πρώτο βήμα για την υποβολή της παραγγελίας σας είναι η εισαγωγή της διεύθυνσης παράδοσης, βλέπετε στην Πλατφόρμα τις τιμές των Προϊόντων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο Κατάστημα που είναι αρμόδιο για εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας.

Παρόλο που το eKiosky's λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Προϊόντα που είναι αναρτημένα στην Πλατφόρμα, υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων Προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας και πριν γίνει η πληρωμή, η Εταιρεία θα ελέγξει τις τιμές των παραγγελθέντων Προϊόντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του email επιβεβαίωσης της αποδοχής της παραγγελίας σας. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα Προϊόντα, θα λάβετε επιστροφή του συνόλου των χρημάτων ατόκως. Επειδή τυχόν τεχνικό λάθος στις αναγραφόμενες τιμές μπορεί να διαπιστωθεί και μετά την αποδοχή εκ μέρους μας της παραγγελίας σας, προς αποφυγή παρεξηγήσεων σας ενημερώνουμε πως το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης σε Προϊόντα μας φτάνει μέχρι και το 70%.  

Λόγω των ανακριβειών ή τυπογραφικών λαθών ή άλλων λαθών που ενδέχεται να περιέχονται στις τιμές των Προϊόντων και εν γένει των πληροφοριών αυτών, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή ενημερώνουμε πληροφορίες στην Πλατφόρμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα τα Προϊόντα είναι σε Ευρώ, συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές.

Σε περίπτωση που υπάρχει κόστος αποστολής, θα ενημερώνεστε για το κόστος αυτό πριν την υποβολή της παραγγελίας σας. Όλες οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν εμφανίζονται με σαφήνεια και περιλαμβάνονται στο «Συνολικό Κόστος».

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προσφέρουμε προωθητικά ή εκπτωτικά κουπόνια τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω της Πλατφόρμας. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού ή κωδικού προώθησης θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους και άλλων ειδικών όρων εξαργύρωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας να αποσύρουμε οποιαδήποτε στιγμή μια προσφορά, ένα εκπτωτικό κουπόνι ή έναν κωδικό προώθησης, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στο απόθεμα και οποιουδήποτε άλλου λόγου και αιτίας, ή να αντικαταστήσουμε το προϊόν μιας προσφοράς με ένα παρόμοιο προϊόν από το απόθεμα, όπου αυτό είναι δυνατό. Επιπλέον η Εταιρεία δύναται να αποσύρει μια προσφορά, εφόσον διαπιστωθεί λάθος στην αναγραφόμενη τιμή, ή στο ποσοστό έκπτωσης, στο είδος των προϊόντων, στη διάρκεια του ή άλλο. 

 

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διατίθενται οι παρακάτω τρόποι πληρωμής. Καλείστε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους για κάθε μια αγορά, καθόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικού τρόπου πληρωμής για την ίδια παραγγελία.

 

 • Μέθοδος Αντικαταβολής

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελία. Όταν έρθει στο χώρο σας ο Διανομέας για να σας παραδώσει τα προϊόντα σας, πληρώνετε σε μετρητά ή με κάρτα (με τη χρήση POS) την αξία της παραγγελίας σας, ανάλογα με το τι έχετε δηλώσει. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την εξόφληση ποσού άνω των 500 Ευρώ, δε δύναται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της αντικαταβολής, καθόσον δεν επιτρέπεται η πληρωμή σε μετρητά, οπότε και θα πρέπει να επιλέξετε ένα άλλο μέσο πληρωμής.

Στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών ισχύει μόνο η συγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής.

 

 • Πληρωμή με πιστωτική-χρεωστική κάρτα

Μπορείτε για τις συναλλαγές σας να χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές που ορίζονται στην Πλατφόρμα. Οι συναλλαγές σας στην Πλατφόρμα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας της Εταιρείας EVERYPAY που είναι διαθέσιμοι στο www.everypay.gr.  Για το σκοπό την πληρωμής συμπληρώνετε σε περιβάλλον της αντίστοιχης τράπεζας όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV). Το eKiosky's μέσω των παρόχων πληρωμής που συνεργάζεται, επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των Προϊόντων που έχετε αγοράσει. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας σας, επομένως για κάθε αγορά στην Πλατφόρμα που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας, εκτός και αν δηλώσετε ότι επιθυμείτε να αποθηκευτούν τα στοιχεία της κάρτας σας επιλέγοντας το κουτάκι «Να θυμάται τα στοιχεία της κάρτας μου». Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του eKiosky's. 

 

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 • Τόπος και Τρόπος Παράδοσης:

Εφόσον η παραγγελία γίνει αποδεκτή και αποσταλεί το email αποδοχής εκτέλεσης της παραγγελίας, δρομολογείται η διαδικασία αποστολής των Προϊόντων από το Κατάστημα το οποίο θα σας εξυπηρετήσει και το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας και παράδοσης. Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει για την εκάστοτε παραγγελία, από διανομέα με τον οποίο συνεργάζεται το Κατάστημα και τελεί σε ανεξάρτητη από την Εταιρεία σχέση με το Κατάστημα, (εφεξής ο «Διανομέας»).  Μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο (Live) την πορεία του Διανομέα από το Κατάστημα στη διεύθυνση παράδοσης, μέσω της Εφαρμογής.

 

 • Χρόνος παράδοσης

Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει είναι κατ’ ελάχιστον 20 λεπτά από την ώρα υποβολής της παραγγελίας σας, εκτός και αν δηλώσετε κατά την παραγγελία σας ότι επιθυμείτε την παραλαβή των Προϊόντων σε συγκεκριμένη ήμερα/ώρα, οπότε δεν ισχύει ο εν λόγω ελάχιστος χρόνος παράδοσης.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, είτε για λόγους που οφείλονται σε εμάς (συμπεριλαμβανομένων και των Καταστημάτων) είτε για λόγους μη αναγόμενους σε ευθύνη της Εταιρείας ή του Καταστήματος ή του Διανομέα.

Η Εταιρεία και τα Καταστήματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των Προϊόντων, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του(ων) Προϊόντος(ων) δύναται να καθυστερήσει στις ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις, που (α) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου τους το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, (β) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock) κτλ., (γ) βλάβη σε κάποιο όχημα διανομής κτλ. Σε περιπτώσεις που προβλέπεται καθυστέρηση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να ακυρώσετε την παραγγελία λόγω καθυστέρησης, περίπτωση κατά την οποία θα σας αποσταλεί το σχετικό email που επιβεβαιώνει την ακύρωση, τυχόν δε χρήματα που έχετε ήδη πληρώσει ηλεκτρονικά, θα σας επιστραφούν το αμεσότερο δυνατό.

 

 • Κόστος παράδοσης

Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής.

Σημειώνεται ωστόσο ότι υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση 5€ (πλην των καπνικών) για τα προϊόντα στις κατηγορίες Προϊόντων Καφές, Σνακ & Γεύματα, Είδη Περιπτερού, Κάβα, Τρόφιμα, Είδη Οικιακής Χρήσης, Υγειά – Ομορφιά &Φροντίδα, προκειμένου να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας.

 

 • Ευθύνη κατά την παράδοση

Σας ενημερώνουμε ότι το εκάστοτε Κατάστημα που εξυπηρετεί την παραγγελία σας, παραμένει το μόνο υπεύθυνο για τυχόν βλάβη ή απώλεια των Προϊόντων μέχρι εσείς (ή τρίτοι που εσείς θα έχετε εξουσιοδοτήσει) να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.

Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης, εσείς δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα, ο Διανομέας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης σας από τον Διανομέα, θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί σας και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.  Σε περίπτωση που τελικά που δεν καταστεί στην περίπτωση αυτή εφικτή η επικοινωνία μας, τότε η παραγγελία σας ακυρώνεται από δική σας υπαιτιότητα, οπότε και θα σας αποστέλλεται ένα email με την επιβεβαίωση της ακύρωσης, ωστόσο, η ακύρωση σε αυτή την περίπτωση-στάδιο (μετά την αναχώρηση προς παράδοση) θα καταγράφεται σε ειδική λίστα από την Εταιρεία και εφόσον επαναληφθεί περισσότερες από 3 φορές εντός ενός (1) έτους, η Εταιρεία δε θα κάνει εφεξής αποδεκτή οποιαδήποτε νέα παραγγελία υποβάλλετε στην Πλατφόρμα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διανομέας έχει έρθει για να παραδώσει τα Προϊόντα και εσείς αναιτιολόγητα αρνείστε την παραλαβή αυτών, τότε η παραγγελία σας θα ακυρωθεί, οπότε και θα σας αποστέλλεται ένα email με την επιβεβαίωση της ακύρωσης, ωστόσο, η ακύρωση σε αυτή την περίπτωση-στάδιο (μετά την αναχώρηση προς παράδοση) θα καταγράφεται σε ειδική λίστα από την Εταιρεία και εφόσον επαναληφθεί περισσότερες από 3 φορές εντός ενός (1) έτους, η Εταιρεία δε θα κάνει εφεξής αποδεκτή οποιαδήποτε νέα παραγγελία υποβάλλετε στην Πλατφόρμα.

 

 • Παράδοση καπνικών προϊόντων

Η πώληση των καπνικών Προϊόντων τελεί υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτά θα παραδοθούν σε ενήλικα και ειδικότερα στο Χρήστη που προέβη στην παραγγελία των καπνικών προϊόντων, επομένως η εξακρίβωση της ενηλικότητας και ταυτότητας αποτελούν προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό ενδέχεται κατά την παράδοση καπνικών Προϊόντων να διενεργηθεί έλεγχος στοιχείων ταυτότητας από το Διανομέα, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του Πελάτη και η ενηλικότητα του. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης ή ύπαρξης αμφιβολίας της ενηλικότητας ή/και ταυτότητας του ατόμου που θα παραλάβει τα καπνικά προϊόντα,  ο  Διανομέας, ως προστηθείς του Καταστήματος, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση των καπνικών Προϊόντων, το οποίο και θα επιστραφεί στο Κατάστημα, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας θα ακυρώνεται αυτομάτως, από υπαιτιότητα του Πελάτη, καθόσον γνωρίζει ότι ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας και της ηλικίας, αποτελούν προϋπόθεση για την παράδοση του καπνικού Προϊόντος. Επομένως ο Διανομέας παραδίδει τυχόν άλλα Προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία. Σε περίπτωση που αρνηθείτε τη μερική παράδοση, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί, οπότε και θα σας αποστέλλεται ένα email με την επιβεβαίωση της ακύρωσης, ωστόσο, η ακύρωση σε αυτή την περίπτωση-στάδιο (μετά την αναχώρηση προς παράδοση) θα καταγράφεται σε ειδική λίστα από την Εταιρεία και εφόσον επαναληφθεί περισσότερες από 3 φορές εντός ενός (1) έτους, η Εταιρεία δε θα κάνει εφεξής αποδεκτή οποιαδήποτε νέα παραγγελία υποβάλλετε στην Πλατφόρμα. Σε περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει ηλεκτρονικά, θα σας επιστραφούν τα χρήματα το συντομότερο δυνατόν.

Αν πάλι δεχτείτε τη μερική παράδοσης (πλην των καπνικών προϊόντων), τότε ο Διανομέας σας παραδίδει τα υπόλοιπα προϊόντα, ταυτόχρονα δε σας αποστέλλεται ένα email για την τροποποίηση της παραγγελίας και στην περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει ηλεκτρονικά, θα σας επιστραφούν τα χρήματα το συντομότερο δυνατόν.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως προς παραλαβή των καπνικών Προϊόντων και να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησής του που να αποδεικνύουν τόσο την ταυτοπροσωπία του με το πρόσωπο που προέβη στην παραγγελία, όσο και την ηλικία του.

 

 • Παράδοσης προϊόντων με πραγματικά ελαττώματα ή λάθη

Σε περίπτωση αποστολής λάθος ή ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον η διαπίστωση για τη λανθασμένη εκτέλεση της παραγγελίας γίνει κατά το χρόνο παράδοσης, τότε ο Διανομέας παραδίδει το μέρος της παραγγελίας που έχει εκτελεστεί σωστά και επί τόπου σπεύδει στο Κατάστημα για να λάβει τα σωστά είδη/ ποσότητες.  Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα, να ζητήσετε από τον Διανομέα ή από την Εταιρεία επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών την αντικατάσταση του λάθος/ ελαττωματικού προϊόντος με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να ακυρώσετε την παραγγελία και να σας επιστραφούν τα χρήματά σας. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό κόστος επιστροφής και αποστολής εκ νέου του σωστού/ μη ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον η επιστροφή του λάθος/ ελαττωματικού προϊόντος πραγματοποιηθεί με τα μέσα που διαθέτουν τα αντίστοιχα Καταστήματα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο και αιτία επιθυμείτε άλλον τρόπο επιστροφής/ αποστολής, θα αναλάβετε το επιπλέον κόστος που προκύπτει από το δικό σας μέσο μεταφοράς. Ρητά αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η αντικατάσταση προϊόντος, τελεί υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του σωστού/ μη ελαττωματικού στο αρμόδιο Κατάστημα κατά το χρόνο που ενημερώνετε σχετικά. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση, θα σας επιστραφούν όλα τα χρήματα που λήφθηκαν από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης, με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από την ημερομηνία που η Εταιρεία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Ρητά συμφωνείτε ότι η αντικατάσταση των Προϊόντων των οποίων η παραγγελία εκτελέστηκε λάθος, πραγματοποιείται εφόσον το Προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στο Κατάστημα στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε. Το Κατάστημα δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις, άλλες από το αναφερόμενο ελάττωμα ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα (απόδειξη, διακριτικά καρτελάκια ή ετικέτες προϊόντος). Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού Προϊόντος, το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα, όπως επιφυλαχθεί την αντικατάσταση του ή επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση που δεν έχει επαρκή στοιχεία που να την καθιστούν υπαίτια για το ελάττωμα στο Προϊόν.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε. Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης αποκλείονται, όπως και πάσης φύσεως αξιώσεις για βλάβες της υγείας, ζωής και σωματικής ακεραιότητας.

 

 1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 

 • Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Βάσει νομοθεσίας, και εφόσον έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή κατά τις κείμενες με την υπαναχώρηση νομικές διατάξεις, έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω της Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση αναφορικά με την επιθυμία σας να επιστρέψετε το Προϊόν(τα) (αναίτια υπαναχώρηση). Η ως άνω προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ορίζεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των Προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα), αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεκινάει από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 • Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Προϊόντα που ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης:

 • Τρέχουσας οικιακής κατανάλωσης.
 • Που μπορούν αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
 • Τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.
 • Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές.
 • Εφημερίδες και παντός είδους περιοδικά,

 Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα Προϊόντα που εξαιρούνται της υπαναχώρησης πατώντας εδώ.

 

 • Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος

Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις κατηγορίες Προϊόντων για τις οποίες ισχύει το εν λόγω δικαίωμα, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Πώλησης που έχετε συνάψει με το Κατάστημα, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 • με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Αγίας Μαρίνας 26, Κορωπί.
 • με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του eKiosky's στα τηλέφωνα 211 1050000.
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση support@ekioskys.gr
 • Ηλεκτρονικά ΕΔΩ. Με την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος της Υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα σας αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο email που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός σας.  

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το συνημμένο στους παρόντες Όρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, το οποίο μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το αποστείλετε/ επισυνάψετε σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική.

Σημείωση: ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.

 

 • Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείτε ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει στην Εταιρεία την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς του αιτήματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε στη διεύθυνση του αρμόδιου Καταστήματος που αναγράφεται στο email επιβεβαίωσης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, το Προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε στην Εταιρεία η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης με το Κατάστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποτελεί βάσει νόμου δική σας υποχρέωση να αποδείξετε την εμπρόθεσμη άσκησή του (την ημερομηνία που το αίτημα της υπαναχώρησης υποβλήθηκε στην Εταιρεία), προκειμένου να υπολογίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις νόμιμες προθεσμίες που προκύπτουν από το παρόν και τον νόμο. Η επιστροφή του Προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθεί στο αρμόδιο Κατάστημα με δικά σας μέσα και κόστος.

 

 • Υποχρεώσεις της Εταιρείας και του αρμόδιου Καταστήματος

Με την υποβολή του αιτήματος υπαναχώρησης, η Εταιρεία μας θα επεξεργαστεί το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας στο email που μας έχετε δηλώσει. Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, όλα τα χρήματα θα σας επιστραφούν συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων παράδοσης. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 2-3 ημερών από την ημερομηνία που το Κατάστημα θα παραλάβει τα Προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την προϋπόθεση ότι διαθέτουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιστροφή. Η επιστροφή των χρημάτων σας, εφόσον η αγορά του Προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε έγινε με αντικαταβολή, πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, καθόσον με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητά και ανεπιφύλακτα μας δηλώνετε ότι συναινείτε σε διαφορετικό τρόπο επιστροφής των χρημάτων σας συνεπεία υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν στο λογαριασμό σας που πραγματοποιήθηκε η χρέωση.

 

 • Επιστροφή Προϊόντων λόγω υπαναχώρησης

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου το Κατάστημα λάβει πίσω τα Προϊόντα από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν Προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό Προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για  την Εταιρεία ή/και το Κατάστημα.

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας, πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων.  Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης ή εφόσον το επιλέξετε για να γίνει η πίστωση/αλλαγή, θα πρέπει το Προϊόν που παραλαμβάνει το Κατάστημα συνεπεία της υπαναχώρησής σας, να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα (απόδειξη, διακριτικά καρτελάκια, ετικέτες κτλ. του προϊόντος). Το Κατάστημα ΔΕΝ παραλαμβάνει Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας των.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται σε καλή γενική κατάσταση και καθαρά όπως παραδόθηκαν. Ειδικότερα, τα συσκευασμένα καλλυντικά δε θα πρέπει να είναι αποσφραγισμένα από τη συσκευασία τους.

Επίσης, το Προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά το Κατάστημα δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

 

 III. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & COOKIES

 

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

 

 1. Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο eKiosky's, τα οποία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουμε να ελέγχουμε, εκτός και αν αυτό μας επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

 

 1. Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και την Υπηρεσία για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση ή άλλο, οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του eKiosky's όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Επιχείρησης των συνεργατών της, των Καταστημάτων ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών.

Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Εφαρμογής και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία, (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο eKiosky's από τα Μέλη, (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ.) του Δικτυακού τόπου.

Επίσης απαγορεύεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, καθώς και η τυχόν παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου της. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο και μέσο να προκαλέσετε αξιόποινες πράξεις κατά τη χρήση της Εφαρμογής και την Υπηρεσίας που να προσβάλλουν δικαιώματα της Εταιρείας, των Καταστημάτων, των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων.

Η σύνδεσή σας στην Πλατφόρμα γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων.

Πλέον των ανωτέρω, ρητά συναινείτε ότι δεσμεύεστε σε κάθε σας ενέργεια μέσα στην Εφαρμογή και στην Πλατφόρμα από την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων.

 

 1. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Εταιρείας 
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απενεργοποιήσει οριστικά τον Λογαριασμό Χρήστη ή/και την Υπηρεσία για ορισμένους ή/και όλους τους Χρήστες σε περίπτωση που η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κρίνει ότι ο Χρήστης (α) παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Πλατφόρμας, ή/και (β) παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης και δη των παρεχόμενων από αυτόν εγγυήσεων και η παράβαση αυτή δύναται κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο-ζημία στην Εταιρεία ή/και σε οποιονδήποτε Χρήστη της Πλατφόρμας, ή/και (γ) έχει διαπράξει κατά την κρίση της Εταιρείας ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Πλατφόρμας ή/και (δ) μετά την παρέλευση εύλογου, κατά την κρίση της Εταιρείας χρονικού διαστήματος από την τελευταία είσοδό του Χρήστη (log-in) στην Πλατφόρμα και κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως που θα αποσταλεί από την Εταιρεία, (ε) λόγω επανειλημμένης μη αποδεκτής χρήσης της Υπηρεσίας, όπως συμφωνείται στο παρόν ή/και (στ.) για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν.
 • Στις ως άνω περιπτώσεις η απενεργοποίηση της Υπηρεσίας είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς η Εταιρεία να δίνει δικαίωμα στο Χρήστη να άρει την παραβίαση και συνεπάγεται και την οριστική ανάκληση και της Άδειας χρήσης της Πλατφόρμας, η Εταιρεία ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 3.1 και 3.2 ανωτέρω του παρόντος, η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απενεργοποιήσει προσωρινά τον Λογαριασμό ενός Χρήστη και την Υπηρεσία για συγκεκριμένο χρήστη και άρα να ανακαλέσει προσωρινά την Άδεια του, άμεσα και αζημίως, σε περίπτωση που αυτή κρίνει ότι ο Χρήστης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος και μέχρις ότου άρει την παράβαση εντός διαστήματος που η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια του έχει τάξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, η Εταιρεία δύναται να απενεργοποιήσει οριστικά την Υπηρεσία για το Χρήστη αυτόν, ανακαλώντας οριστικά και τη σχετική του Άδεια, επιφυλασσόμενης ρητά παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απενεργοποίησης της Υπηρεσίας, το eKiosky's ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της. Ρητά συμφωνείται ότι ο Χρήστης δεν δύναται για τις περιπτώσεις ανωτέρω να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από την απενεργοποίηση του Λογαριασμού του ή/και της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η Εταιρεία για την απενεργοποίηση του Λογαριασμού ή/και της Υπηρεσίας ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Χρηστών βασίζονται είτε σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, είτε και σε καταγγελίες άλλων Χρηστών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και στο παρόν. Επιπλέον εξυπακούεται ότι το Μέλος του οποίου η πρόσβαση στην Πλατφόρμα σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει απαγορευτεί, δεν μπορεί να γίνει μέλος ξανά του eKiosky's με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το eKiosky's συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το eKiosky's να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.
 • ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Εφαρμογής να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, ή έχει ήδη καθοριστεί από την Εταιρεία προγραμματισμένη διακοπή, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους Χρήστες αναφορικά με το χρόνο και τη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας της. Ρητά συμφωνείται ότι ο Χρήστης δε δύναται να εγείρει αξιώσεις κατά της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει τους Χρήστες για τη διακοπή αυτή.
 • Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ενημερώσει προς τούτο εγγράφως όλους τους Χρήστες και τουλάχιστον ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διακοπή που περιγράφεται στην παρούσα διάταξη.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Η Εταιρεία, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων του Χρήστη ή/και των Δεδομένων Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών ή τρίτων που χορηγούνται στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν, και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών ανταλλάσσονται μέσω της Υπηρεσίας μεταξύ των Χρηστών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του Χρήστη, Εξουσιοδοτημένου Χρήστη ή τρίτου υποκειμένου των δεδομένων, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.
 • Το eKiosky's επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καταργήσει τη συμβατότητα της Εφαρμογής σε ορισμένες συσκευές.
 • Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της Εταιρείας ότι κάποιος Χρήστης της Πλατφόρμας ή προστήσας αυτού για τη χρήση της Πλατφόρμας και την παραλαβή των προϊόντων, προβαίνει σε αντικοινωνική ή βίαιη (λεκτική ή σωματική) συμπεριφορά επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.
  Ειδικότερα σε περίπτωση άσκησης τέτοιου είδους συμπεριφοράς προς τους προστήσαντες της Εταιρείας ή τους βοηθούς εκπλήρωσής αυτής ή άλλης συνεργαζόμενης ή/και συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων, υπαλλήλων, διευθυντών, ανεξάρτητων και λοιπών συνεργατών της, ή οποιαδήποτε ενέργειας ή παράλειψης η οποία έχει ως σκοπό ή/και ως αποτέλεσμα την προσβολή του εν λόγω ατόμου ή/και την παραβίαση των παρόντων Όρων, η Εταιρεία μεταξύ άλλων διατηρεί το δικαίωμα, αφού διερευνήσει τα επιμέρους περιστατικά και διαπιστώσει ότι υπήρξε παραβίαση ή αντικοινωνική συμπεριφορά και δη κατ’ επανάληψη, να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, κατάλληλο και αναγκαίο, έναντι του Χρήστη αυτού (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ή/και της προσωρινής απενεργοποίησης του λογαριασμού του) προκειμένου να περιορίσει την επανάληψη τέτοιων περιστατικών. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης κρίνει πως τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία δεν είναι αναλογικά, απαραίτητα, κατάλληλα και αναγκαία, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο support@ekioskys.gr.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης & Εγγυήσεων 
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: Η Εταιρεία, οι διευθυντές, μέτοχοι, υπάλληλοι, προμηθευτές, χορηγοί, συνεργάτες ενεργούν πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι Χρήσης. Συνεπώς έχουμε λάβει και εξακολουθούμε αδιαλείπτως να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Πλατφόρμα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα, ιούς ή λάθη, (β) ελαττώματα ή λάθη θα διορθώνονται, γ) τα δεδομένα/πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω της Πλατφόρμας αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας της Υπηρεσίας υπόκεινται σε περιορισμούς, (δ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.
 • Επιπλέον η Εταιρεία και τα ανωτέρω πρόσωπα, ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Πλατφόρμας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης τη χρησιμοποιεί (β) για τη συμβατότητα της Εφαρμογής με Λογισμικά τρίτων που ενδέχεται να χρησιμοποιεί ο Χρήστης και συνδέονται με την Πλατφόρμα, εκτός και αν αυτά (Λογισμικά) παρέχονται από την Εταιρεία και μόνο στο βαθμό που έχει εγγυηθεί η Εταιρεία στις σχετικές Άδειες της προς το Χρήστη, (γ) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Χρηστών δυνάμει του παρόντος.
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Η Πλατφόρμα και η Υπηρεσία παρέχεται ‘ως έχει και διατίθεται’ και κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από την Εταιρεία οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Πλατφόρμα ενδέχεται στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι οι Χρήστες συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των παραγγελιών και λοιπών πληροφοριών που αποστέλλονται στην Πλατφόρμα από τους Χρήστες και διαβιβάζονται μέσω αυτής, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιος Χρήστης έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, (γ) δραστήριας αναζήτησης της εξουσιοδότησης που δίδεται από το Χρήστη στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του, ούτε της νομιμοποίησης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αναφορικά με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας για λογαριασμό και επ’ ονόματι των Χρηστών που ενεργεί, (δ) παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ή/και εκπαίδευσης των Χρηστών αναφορικά με την Πλατφόρμα.
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι του Χρήστη, των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του, των Συνεργατών του ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Πλατφόρμας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:
 • Καθυστερημένη ή μη προσήκουσα ή/και αποδοχή της παραγγελίας ή εκτέλεσης αυτής, ή/και μη λήψης της παραγγελίας, εξαιτίας λαθών, παραλήψεων, τεχνικών κολλημάτων λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers.
 • Τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση της Πλατφόρμας, διακοπή λειτουργίας του συνόλου της Πλατφόρμας ή μεμονωμένων λειτουργιών της ή τεχνικά κολλήματα της Πλατφόρμας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
 • Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Εταιρείας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών / Εξουσιοδοτημένων Χρηστών για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
 • Χρήση εκ μέρους των Χρηστών, των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών τους ή και τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών τους ή των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) τρίτων για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Πλατφόρμας.  
 • Παράβαση της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων, των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους των ίδιων ή/και άλλων Χρηστών της Πλατφόρμας.
 • Τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα.
 • Γεγονότα ανωτέρας βίας.
  • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ YΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΛΑΘΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DOWN TIME , ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΦΘΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή / ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.
  • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η’ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΝΩ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ/ΑΥΤΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
  • Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.
  • ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΊ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.
  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΕΥΘΥΝΗΣ EKIOSKY’S ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διευκρινίζεται δε ότι, αναφορικά με την Υπηρεσία αγοράς, η ευθύνη της ekiosky’s, η οποία διαμεσολαβεί ανάμεσα στους Χρήστες της Υπηρεσίας και στα Καταστήματα, περιορίζεται στη λήψη των παραγγελιών και αιτημάτων του Χρήστη αναφορικά με τις παραγγελίες και την εκτέλεση αυτών και τη διαβίβασή τους στα αρμόδια Καταστήματα. Η ekiosky’s δεν είναι ο πωλητής των Προϊόντων και επομένως η νομική της ευθύνη περιορίζεται σε αυτή της διαμεσολάβησης.  
  • Επιπλέον η Εταιρεία μας ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια τόσο της Υπηρεσίας, όσο και των Προϊόντων αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς τα προορίζετε και επιπλέον (β) την προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας από τα Καταστήματα, (γ) τη συμπεριφορά, ήθος, διαγωγή των Διανομέων, καθόσον δεν είναι η ίδια που πωλεί τα Προϊόντα, ούτε τυγχάνει εργοδότης των Διανομέων.
  • Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη η υποχρέωση έχει απέναντι σας και οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία σας ή στη σωματική σας ακεραιότητα συνέπεια της κατανάλωσης ή χρήσης οποιουδήποτε Προϊόντος παραγγείλατε μέσω της ekiosky’s ή που προκλήθηκε από οποιονδήποτε τρίτο που δεν είναι στη σφαίρα επιρροής της ekiosky’s όπως ενδεικτικά από υπάλληλο ή συνεργάτη των Καταστημάτων, τον Διανομέα κτλ.
  • Το eKiosky's δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση τους στην Πλατφόρμα και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής.
  • Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, το eKiosky's ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι των Χρηστών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των Προϊόντων υποστεί οποιαδήποτε ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας ή μέρος αυτής ή/και σε διακοπή οριστική ή προσωρινή παροχής ορισμένων Προϊόντων, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του eKiosky's ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες η kiosky’s (γ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη, (δ) αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών στην Πλατφόρμα, την παύση του συνόλου ή τμημάτων της Υπηρεσίας, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της Πλατφόρμας, ή απώλειας του περιεχομένου της, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.
  • Το eKiosky's δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στην Πλατφόρμα μας και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά Προϊόντα.
  • Η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το eKiosky's σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτων.
  • Το eKiosky's δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη για αυτά.
  • Η ekioskys ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα, ή την ίδια την Υπηρεσία ή από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της Πλατφόρμας.
  • Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το Μέλος, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συν ομολογούνται από το Μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση που λόγω επαναλαμβανόμενης μη αποδεκτής χρήσης της Υπηρεσίας, η Εταιρεία έχει επιφυλαχτεί να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του και να μην εξυπηρετήσει μέσω της Υπηρεσίας, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.
  • Τέλος, σημειώνουμε πως ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών των εκπεφρασμένων στις Αξιολογήσεις. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, οι οποίες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αντιβαίνουν στους όρους και στους σκοπούς της. Επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, για ζημιές και βλάβες που προκλήθηκαν εξαιτίας της μη δημοσίευσης τυχόν τέτοιων πληροφοριών ή/και λόγω ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων που τυχόν η Εταιρεία μας δεν απέσυρε.

  

 1. Δικαιώματα Και Υποχρεώσεις Χρήστη 
 • Ο Χρήστης αναγνωρίζει και ρητά συναινεί και αποδέχεται ότι:
  • Η χρήση της Πλατφόρμας γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη και κάθε πράξη/ παράληψη των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του δεσμεύει τον ίδιο αποκλειστικά.
  • Η διαβίβαση της παραγγελίας υπόκειται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα τυχόν προβλήματα που απορρέουν από τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συναφών τεχνολογιών.
  • Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης, πέραν των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν συναινεί ότι α) έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Πλατφόρμα και Χρήσης της Υπηρεσίας, β) δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
  • Προβαίνοντας σε παραγγελία καπνικών προϊόντων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι είναι καπνιστής και ενήλικος άνω των 18 ετών και ότι αυτοπροσώπως θα παραλάβει τα εν λόγω προϊόντα και σε καμία περίπτωση ανήλικος εκ μέρους του.
  • Προβαίνοντας σε παραγγελία αλκοολούχων ποτών δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών.
 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ: Συμφωνείται ρητά ότι ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που εισάγει στην Πλατφόρμα και ότι η Εταιρεία δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών, των παρόντων Γενικών Όρων και του νόμου να ελέγχει τις Πληροφορίες, Δεδομένα και στοιχεία που εισάγονται στην Πλατφόρμα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας.
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: Οι Χρήστες οφείλουν:
  • Να διαφυλάσσουν τους κωδικούς πρόσβασης στην Πλατφόρμα και να μη τα κοινοποιούν σε οιονδήποτε τρίτο, πλην των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών.
  • Να λάβουν κάθε πρόσφορο νομικό και τεχνικό μέτρο και μέσο, ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι ίδιοι, οι Συνεργάτες τους και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και κυρίως με την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων.
  • Να ειδοποιήσουν αμέσως την Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης ή υποψίας απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης των κωδικών τους πρόσβασης σε τρίτους μη Εξουσιοδοτημένους Χρήστες. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος ο Χρήστης για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήσης του, μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε ο Χρήστης που επικαλείται την απώλεια, κλοπή κτλ. και όχι η Εταιρεία.
  • Να καταγγείλουν εγγράφως στην Εταιρεία γεγονός, ενέργεια ή παράληψη οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου που συνιστά ή θεωρούν ότι συνιστά παραβίαση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, των προσωπικών δεδομένων τους, ή/ και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων.
  • Να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής, αναβάθμισης, συντήρησης, κτλ. Λογισμικού που τυχόν χρησιμοποιούν και σχετίζεται με την Πλατφόρμα, ώστε αυτό να είναι συμβατό με τη λειτουργία της Πλατφόρμας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι:
  • Έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την αποδοχή των παρόντων Όρων. 
  • Έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χορήγηση στην Εταιρεία δεδομένων στοιχείων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που χορηγεί στην Εταιρεία.
  • Με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία, τις Συνδεδεμένες Εταιρείες, τα Καταστήματα και τους Συνεργάτες της από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους του Χρήστη των παρόντων Όρων Χρήσης, ή/και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων, των δηλώσεων του και των εγγυήσεων του δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή/και των άλλων Χρηστών, (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης κατά τη χρήση της Πλατφόρμας που είναι παράνομη.
  • Κάθε ενέργεια ή/και παράληψη του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη αναφορικά με την Πλατφόρμα δεσμεύει το Χρήστη και παράγει για αυτόν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία μας και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, διοικητές, προμηθευτές, αντιπροσώπους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από (α) παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Γενικών Όρων χρήση του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανημένης και της αγοράς από την Πλατφόρμα), (β) μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Γενικούς Όρους, (γ) παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους σας, (δ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, (ε) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη αποδεδειγμένη σε βαρεία αμέλεια της Εταιρίας μας (εξαιρούμε τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια), η Εταιρία θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια της εταιρίας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

 

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Εταιρεία είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας, και παραχωρεί δια της παρούσας στο Χρήστη το δικαιώματα πρόσβασης στην Πλατφόρμα και χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Περιορισμοί της Άδεια πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας αναφέρονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του eKiosky's και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν σας χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεσή μας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία μας και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, τo eKiosky's και τα παρεχόμενα σε αυτό προϊόντα/υπηρεσίες ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα μαζί μας καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του eKiosky's και της Εταιρείας μας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες eKiosky's δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

Με του παρόντες Γενικούς Όρους παρέχουμε σε εσάς περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Υπηρεσίας και των λειτουργιών της Πλατφόρμας, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικα του στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια μας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του της Πλατφόρμας ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων μας, των προϊόντων, της εμπορικής μας πολιτικής (εκπτώσεις- κουπόνια κτλ), εξόρυξη δεδομένων κ.α. Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω μόνο για προσωπική σας χρήση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε linking & Framing της Πλατφόρμας μας, χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας μας και του eKiosky's χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει. Το αυτό ισχύει και για τυχόν χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της Εταιρείας μας.

Με εξαίρεση τα σημεία όπου αναφέρεται ρητά το αντίθετο, όλα τα άτομα (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και εικόνων τους), τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών και οι εικόνες των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και τοποθεσιών τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα Πλατφόρμα δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με το eKiosky's, συνεπώς δεν πρέπει να στηρίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ή σύνδεσης. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Πλατφόρμα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με το eKiosky's. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Πλατφόρμας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του eKiosky's. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Πλατφόρμας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του eKiosky's. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε δική σας βάση δεδομένων η οποία να περιέχει ουσιώδη (π.χ. τις τιμές μας και τους καταλόγους προϊόντων) μέρη της παρούσας Πλατφόρμας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του eKiosky's.

 

 V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

 1. Αναγνώριση Πελάτη

Το eKiosky's αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια στην Πλατφόρμα του eKiosky's επιτυγχάνεται με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο των συναλλαγών σας, όπως περιγράφονται τόσο στην ενότητα περί πληρωμής όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος στο eKiosky's είναι εμπιστευτικές και το eKiosky's έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Το eKiosky's δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Στην περίπτωση που το eKiosky's χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

VI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

 1. Εγγραφή Σε Newsletter

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) του eKiosky's, γίνεται εξ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς Προϊόντων από τα Καταστήματα μέσω της Πλατφόρμας. Μέσω των ενημερωτικών μας Δελτίων μπορείτε να λαμβάνετε νέα για σχετικά με τα Προϊόντα, τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, τις προσφορές των Προϊόντων των Καταστημάτων, και άλλα σχετικά νέα μας και των Καταστημάτων. Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας μας δύναται να πραγματοποιήσει τόσο όποιος τηρεί Λογαριασμό όσο και ο μη εγγεγραμμένος στην Πλατφόρμα. Για τη συλλογή και επεξεργασία του email σας και των λοιπών προσωπικών σας δεδομένων που η Εταιρεία συλλέγει μέσω των Newsletter και τη διάδρασή σας με αυτά, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του eKiosky's, μπορείτε να δηλώσετε τη διαγραφή σας μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.

 

 1. Διαφημίσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί Cookies και άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες. Μάθετε περισσότερα στην Πολιτική Cookies.

H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από την Πλατφόρμα ή και τα Newsletter. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό, απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό Τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε την καταλληλόλητά και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή η Εταιρεία μας να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά τη δημοσίευσή της.

 

 1. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Η Πλατφόρμα ή και τα Newsletter, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές στο eKiosky's. H Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν από τη χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το eKiosky's ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

 1. Επικοινωνία

Οποιαδήποτε παράπονα, σχόλια, προτάσεις, κτλ. θέλετε να μας υποβάλετε, επικοινωνήστε μαζί μας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία».

  

 1. Social Media

Οι Χρήστες δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μας μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube (εφεξής «Social Media») για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών του eKiosky's στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων.

 

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 1. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν  τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Επιχείρησης στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προ ισχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Επιχείρησης και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

 

 1. Παραίτηση 

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Επιχείρησης στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 

 1. Ακυρότητα όρων 

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Επιχείρηση θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στη δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς. Ως καταναλωτές μπορείτε να προσφύγουν σε φορείς ΕΕΔ, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, για κάθε είδος διαφοράς που έχουν με τους προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τι αγόρασαν (με την εξαίρεση υπηρεσιών υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης) και πώς το αγόρασαν (ηλεκτρονικά ή μη, εγχώρια ή διασυνοριακά). 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το eKiosky's να μπορεί να κινήσει τη διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

 1. Πολιτική Αντιμετώπισης Παράπονων - Υποστήριξη Πελάτη μετά την Πώληση 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του eKiosky's στο τηλέφωνο 211-1050000 ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας. 

 

Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Πλατφόρμας

 

 1. Οι Χρήστες και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες τους, οφείλουν να κάνουν χρήση της Πλατφόρμας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
 2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:
  • Οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας για σκοπό άλλον από την μέσω της Πλατφόρμα για την αγορά Προϊόντων από τα Καταστήματα.
  • Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Πλατφόρμας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.
  • Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Πλατφόρμα και το Λογισμικό της Πλατφόρμας.
  • Η χρήση της Πλατφόρμας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Όρους Χρήσης.
  • Η πώληση, μίσθωση, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση της Άδειας πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται δυνάμει της Άδειας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.
  • Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες.
  • Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και Πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Πλατφόρμας, και για τη φήμη και την υπόληψη της Eταιρείας , των Καταστημάτων και των άλλων Χρηστών της Πλατφόρμας.
  • Η ανάρτηση μηνυμάτων, Πληροφοριών, Εγγράφων και άλλων δεδομένων και στοιχείων καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.
  • Οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Eταιρείας, των Καταστημάτων και των άλλων Χρηστών της Πλατφόρμας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Πλατφόρμας.
  • Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Πλατφόρμας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.
  • Δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, προωθεί πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο τον νόμο ή τους Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της Eταιρείας.
  • Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.
  • Η εισαγωγή στην Πλατφόρμα, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – Λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Πλατφόρμας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Πλατφόρμα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες.
  • Η καθοιονδήποτε τρόπο χρήση της Πλατφόρμας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Πλατφόρμας.
  • Η παραχώρηση άδεια χρήσης, μεταπώληση, εκμίσθωση, leasing, εκχώρηση, υπεργολαβία και η καθοιονδήποτε τρόπο διάθεση της Πλατφόρμας σε τρίτους για οιανδήποτε χρήση και σκοπό, πλην, των ρητά επιτρεπόμενων χρήσεων αυτής δυνάμει της παρούσας.
  • Η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Πλατφόρμα ή μέρος αυτού ή/και η καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.
  • Η σύνδεση της Πλατφόρμας με οποιοδήποτε προϊόν/ Πλατφόρμα των Χρηστών, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Eταιρείας.
  • Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων Μελών να κάνουν χρήση της Πλατφόρμας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Μελών, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.
  • Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Πλατφόρμας.
  • Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Πλατφόρμας και των συστατικών της που περιγράφονται στο παρόν.

 3. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράληψή τους συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στην Εταιρεία, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο 211-1050000.

Τελευταία ενημέρωση: Aπρ. 2020

newsletter icon
Ενημερώσου για τις προσφορές μας
Σου στέλνουμε στο mail όλα μας τα νέα και τις προσφορές μας, ώστε να μη χάνεις τίποτα απ’ ό,τι σε ενδιαφέρει.